Skolas darba plāns 1.semestris

Apstiprināts ar direktores rīkojumu Nr.VSIL-17-95-ris (31.08.2017.)

IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS

2017./2018.M.G.1.SEMESTRIS

 

 

SKOLAS PRIORITĀTES 2017./2018.m.g.

1.     Skolas attīstības plānošanas pabeigšana.

2.     Uz kompetencēm balstītas pieejas mācību procesā izzināšana un sagatavošanās ieviešanai:

·        sadarbības prasmju veidošana un komanddarbs;

·        atgriezeniskās saites nozīmības aktualizēšana un iedzīvināšana gan mācību stundās, gan skolas pedagogu profesionālajā pilnveidē;

·        savstarpējā mācīšanās kolektīvā.

3.     Skolas metodiskā darba pārstrukturēšana.

 

SKOLAS METODISKĀ DARBA PRIORITĀTES 2017./2018.m.g.

1.     Uz rezultātu virzīta mācību stunda.     (laba, efektīva mācību stunda, sadarbība, kompetenču pieeja). 

2.     Pedagogu sadarbības veicināšana mācību stundas/ mācību procesa efektivizēšanai:

·        savstarpējā stundu vērošana;

·        atklāto stundu vadīšana pāros;

·        pedagogu darba darba grupas pa klašu grupām (skolēnu kompetenču izveidei, problēmjautājumu risināšanai).


 septembris 2017

 

Dienas

 

Nedēļas

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

1.ned.

Pedagogu slodžu saskaņošana

 

 

28.

 

29.

 

30. Pedagoģiskās padomes sēde

31.

 

1. ZINĪBU DIENA

mācību gada sākuma svinīgs pasākums (atb.A.Staģe)

2. ned.

Sagatavošanās tarifikācijai

4.

 

 

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

 

 

 

3. ned.

Rudens ekskursijas un pārgājieni 1.-12. Klasēm;

Jauno skolotāju stundu vērošana;

Tarifikācijas process

11.

 

 

 

 

12.

 

13.

 

14. Metodiskās padomes sanāksme (atb.G.Pudule)

 

15.

 

4. ned.

Rudens ekskursijas un pārgājieni 1.-12.klasēm;

Jauno skolotāju stundu vērošana; Tarifikācijas process

5.ned.

Sākumskolas izstāde „Rudentiņš -bagāts vīrs”;

Jauno skolotāju stundu vērošana;

Tarifikācijas process

18.

 

25.

 

19.

                               

                             26.

 

 

Baltic

Council

seminārs

11.,12.kl.

skolēniem

par izglītības

iespējām ārzemēs (atb.Z.Liepiņa)

20.

 

27.

21.

 

 

 

28.

22.

Olimpiskā diena. (Atb.sporta MK)                    

                          

 

 

 

 

Skolotāju diena (skolēnu dome)

 

29.

Dzejas dienu mēnesis; Pēterim Brūveram – 60 (Atb.Latviešu valodas un mĀkslas MK)

 

 

oktobris 2017

Dienas

 

Nedēļas

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

6.ned.

 

2.

 

3.

 

 

4. Metodiskā pēcpusdiena (atb.G.Pudule)

Plkst.17.00 tikšanās ar 2018./19.m.g. 1.klašu vecākiem (atb.A.Staģe).

Projekts „Dažādība vieno”, 2.tikšanās Valdorfskolā (atb.skolēnu dome, skolot.Z.Liepiņa)

5.

 

6. Vidusskolēnu tikšanās ar EP deputāti Inesi Vaideri (atb.G.Pudule)

Projekta „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” pieteikuma iesniegšana (atb.G.Pudule)

7. ned.

E-klases žurnālu pārbaude;

1.,5.klašu mācību stundu vērošana

 

9.

 

10.

11.

Plkst.18.00 – 9.klašu skolēnu vecāku kopsapulce/instruēšana par VPD (atb.G.Pudule);

19.00 – 12.klases skolēnu vecāku kopsapulce/instruēšana par VPD (atb.G.Pudule)

12.

 

13.

 

 

 

8. ned.

E-klases žurnālu pārbaude;

1.,5.klašu mācību stundu vērošana

16.

 

17.

 

18.

Plkst.12.45 9.klasēm, plkst.13.30 10.,11.klasei RSU Sarkanā krusta koledžas seminārs par izglītības iespējām veselības aprūpē (atb.Z.Liepiņa)

19.

 

20.

9. ned.

Rudens brīvdienas – 23.10.2017. - 27.10.2017./

Skolotāju individuālais darbs/ darbs metodiskajās komisijās

 

 

novembris 2017

Dienas

 

Nedēļas

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

Piektdiena

 

 

10.ned.

6.klašu mācību stundu vērošana

30.10.

31.10

 

1.

Vecāku pēcpusdiena; vecāku tikšanās ar skolotājiem individuālās pārrunās (Atb.G.Pudule)

2.

 

3.

 

 

11. ned.

9.,12.klašu mācību stundu vērošana

6.

7.

 

8.

 

9.

 

 

 

10.

Mārtiņdienas tirgus. Labdarības akcija. (atb. Skolēnu domes un skolot.Z.Liepina)

 

 

12. ned.

 

13.

 

 

 

 

14.

 

15.

 

16.

 

17.

LR Proklamēšanas   99.gadadienas pasākums (Atb.MK ”Cilvēks un sabiedrība” un Latviešu valodas un mākslas MK kopīgi izveidotā darba grupa)

13. ned.

14.ned.

 

 

20.

27.

 

21.

28.

 

22. MP sanāksme

29.

23.

30.     

 

24.

 

                          1.12.

 

 

 

patriotisma mēnesis

Izteiksmīgas runas konkurss „Iļģuciema vidusskolas zvirbulis” (atb.Latviešu valodas un MĀKSLAS MK)

 

 

Decembris 2017

Dienas

 

Nedēļas

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

14.ned.

 

 

 

27.11.

28.11.

 

29.11.

 

 

30.11.

 

1.

 

15. ned.

 

4.

Rūķu talka. Piedalās visa skolas saime - skolēni, vecāki, skolotāji, skolas darbinieki (atb.Z.Liepiņa un skolēnu dome)

 

5.

 

6. Zinātniski pētniecisko darbu priekšaizstāvēšana 10.,11.kl. (Atb.G.Pudule)

 

7.

 

8.

 

16. ned.

 

 

 

 

17.ned.

Ziemassvētku pasākumi  klasēs

 

11.

                                  

18.

 

12.

 

 

 

 

19.

Ziemassvētku koncerts

13.

Kino pēcpusdiena (atb.Z.Liepiņa)

 

 

 

 

20.

Izliek semestra vērtējumus

14.

 

                             

                              

 

 21.

Pedagoģiskās padomes sēdes.

Baltā balle.                       

15.

 

                                  

                            22.

Liecību diena/

Skolotāju

1.semestra

atskaišu nodošana (darbības izvērtējums, programmas izpildes izvērtējums)

18.ned.

Skolēnu

ziemas brīvdienas – 25.12.2017. - 05.01.2018.

25.

26.

27.MK darbības atskaišu nodošana

28.

29.

 

Administrācijas sēdes – katru nedēļu pirmdienās no plkst.9.00

 

Atbalsta personāla sanāksmes kopā ar administrāciju - katra mēneša 3. trešdienā