Health CREDU

 


 

Skolotāju apmācības emocionāli drošas mācību vides veidošanai

 

 No 27.janvāra līdz 31.janvārim mūsu skolā viesojās Erasmus + projekta “Health CREDU” dalībnieki no Lietuvas un Kipras. Visu triju valstu skolotāji (5 no katras dalībvalsts) mācījās, dalījās pieredzē par veselīgas (emocionāli un fiziski drošas) mācību vides veidošanu, kas ir pamats kvalitatīvai izglītībai.

Pirmajā viesošanās dienā mūsu viesiem bija iespēja vērot atklāto stundu matemātikā (angļu valodā) 6.c klasē, kuru vadīja skolotāja Marija Rimša, kā arī atklāto klases stundu ( angļu valodā) 6.b klasē, kuru vadīja skolotāja Lidija Izotova. Skolotājas dalījās pieredzē, kā viņām sokas, kādas metodes un paņēmieni jau tiek stundās izmantoti emocionāli drošas mācību vides veidošanai.

Pirms iepazīšanās ar skolu, kuru mums sagatavoja skolēnu domes aktīvistes Danija Līva Kaune, Evita Bukonte, kā arī Gustavs Ziemelis, mūzikas skolotāja Kristīne Gaile un koncertmeistars Rūdis Cebulis priecēja viesus ar senās mūzikas burvīgo izpildījumu, skolotāja Marija Rimša un Marija Sadovska - ar ģitārspēli un tikpat būrvīgu dziedāšanu.

Savukārt dienas otrajā daļā viesus iepazīstinājām ar Latvijas vēsturi un Vecrīgu.

Nākamajā dienā visu triju dalībvalstu (Latvijas, Lietuvas, Kipras) skolotāji diskutēja par iespējām izveidotās metodoloģijas pielietojumam praksē un dalījās digitālo rīku izmanošanas pieredzē aktīvu paužu izmantošanai stundās.

Trešajā mācību dienā mācījāmies par veselīgu uzturu, veselīgu dzīvesveidu, iepazināmies ar jauniem IT rīkiem sadarbības ar ģimeni efektivizēšanai. Savukārt projekta vadības komanda kopīgā sanaksmē iezīmēja izveidotās metodikas aprobācijas ceļu.

Pēdējā mācību dienā katras valsts skolotāji izstrādāja un prezentēja plānu metodoloģijas aprobācijai, kas tiks uzsākta jau martā.

Erasmus + projekta “Health CREDU” dalībnieki, idejām bagāti, iedvesmas pilni, gatavi startam - metodikas aprobācijai.

Paldies partneriem par sadarbību! Un lai mums visiem izdodas!

 Galerija

Projekta “Helath CREDU”

koordinatore Guna Pudule 


Erasmus+ projekta “Health CREDU” seminārs

”Socioemocionāli drošas mācību vides veidošanas paņēmieni”

Lai uzlabotu skolas kopienas socioemocionālo kompetenci, veidotu uzticības pilnu un drošu mācību vidi,  Erasmus+ projektā “Veselības KREDO”, sadarbojoties 3 valstīm – Latvijai (Iļģuciema vidusskola), Lietuvai (Sociālo projektu institūts, Jonavas pamatskola “Lietavos” un nevalstiskā organizācija “Tolerances un fiziskās labsajūtas izglītības centrs”), Kiprai (Kipras Ģimenes un bērnu atbalsta asociācija) -, tiek izstrādāta metodika, kurā ir piedāvāti praktiski paņēmieni gan skolotājiem, gan skolēniem, kas varētu palīdzēt tikt galā ar mūsdienās bieži sastopamo emocionālo spriedzi (nomāktību, stresu u.tml.).

Lai dalītos ar projektā paveikto š.g.27.novembrī Lidija Izotova un Guna Pudule, mūsu skolas skolotājas un projekta pētnieki, eksperti, organizēja semināru “Socioemocionāli drošas mācību vides veidošanas paņēmieni”, kurā Rīgas skolu skolotāji varēja iepazīties ar dažiem izstrādātās metodikas paņēmieniem konfliktu risināšanā, kā arī izmēģināt dažus apzinātības prakses paņēmienus uzmanības treniņam un stresa mazināšanai.

Dažas dalībnieku atsauksmes pēc semināra:

Ļoti vēlētos iepazīties un praktiski pamēģināt izstrādātos paņēmienus. Ceru, ka projekta noslēgumā būs vēl viens seminārs, kur to varēs izdarīt.

Paldies par jauniem paņēmieniem (“baltā lapa”, “spoguļošanos”, par Sokrāta pieeju)!

Ļoti vērtīga, interesanta informācija par konfliktu risināšanas stratēģijām. Noteikti izmantošu.

Iepazinos ar apzinātību, Turpināšu pētīt šo jautājumu. Mēģināšu izmantot darbā un mājās.

Labvēlīga gaisotne.

Paldies par pozitīvo pēcpusdienu, sagaidīšanu, semināra saturu. Viela pārdomām.

Ar prieku piedalīšos citos jūsu projekta pasākumos, jo temats ir ārkārtīgi aktuāls.

(..) ceļojums un piedzīvojums – doties pie sevis un atpakaļ. (..) Dzīvot dzīvi - te un tagad – viena no lielākajām mākslām mūsdienu pasaulē.

Priecājos, ka tradicionālajā izglītībā ienāk reāli piemēri, darīšana. Darbs ar emocijām, sevi. Tā vairs nav tikai jaunas zināšanas, teorija u.tml.

Man ļoti patika reāli darboties, izbaudīt mieru, pieredzi. Paldies vadītājām!

Manuprāt, arī mūsu skolotāji labprāt dzirdētu konfliktu risināšanu un vadību klasē. Tas bija lietderīgi. Jums ir lielisks projekts skolā!

 Projekta koordinatore Guna Pudule

 


SEMINĀRS

“Socioemocionāli drošas mācību vides veidošanas paņēmieni”

Lai uzlabotu skolas kopienas socioemocionālo kompetenci, veidotu uzticības pilnu un drošu mācību vidi,  Erasmus+ projektā “Veselības KREDO”, sadarbojoties 3 valstīm – Latvijai (Iļģuciema vidusskola), Lietuvai (Sociālo projektu institūts, Jonavas pamatskola “Lietavos” un nevalstiskā organizācija “Tolerances un fiziskās labsajūtas centrs”), Kiprai (Kipras Ģimenes un bērnu atbalsta asociācija) -, ir izstrādāta metodika, kurā tiek piedāvāti praktiski paņēmieni gan skolotājiem, gan skolēniem, kas palīdzētu tikt galā ar mūsdienās bieži sastopamo emocionālo spriedzi (nomāktību, stresu u.c.).

Iļģuciema vidusskola piedāvā iespēju š.g.27.novembrī no plkst.14.00 līdz 17.30 apmeklēt semināru, kurā skolotāji, praktiski darbojoties, varēs iepazīties ar dažiem izstrādātās metodikas paņēmieniem.

PROGRAMMA

Iļģuciema vidusskola, Dzirciema iela 109, 106.kabinets

2019.gada 27.novembris

Mērķauditorija: Rīgas pilsētas skolotāji

Semināru vada Iļģuciema vidusskolas skolotājas: Guna Pudule un Lidija Izotova.

13.45-14.00

Reģistrācija un kafija

14.00- 14.15

Iepazīstināšana ar projektu (mērķi, dalībnieki, aktivitātes).

Projekta aktualitāte kompetenču pieejas ieviešanas kontekstā./ projekta koordinatore Guna Pudule

14.15-15.15

Konfliktu risināšana un vadība klasē./ projekta pētnieks – eksperts Lidija Izotova

15.15-15.30

Kafijas pauze

15.30-16.30

Apzinātība, tās tehnikas izmantošanas iespējas skolā. Praktiski paņēmieni, vingrinājumi (skolotājiem un skolēniem)/projekta pētnieks – eksperts Guna Pudule

16.30-17.00

Semināra izvērtējums

17.00-17.30

Kafija, neformālas sarunas

 Aicinām pieteikties līdz 22.novembrim, aizpildot pieteikumu: https://forms.gle/1AfEq7jGJMkzzzaU7


 Iļģuciema vidusskola turpina darbu Erasmus+ projektā “Health CREDU”
(Veselīgas un drošas mācību vides veidošana – pamats iekļaujošai un kvalitatīvai izglītībai) 

Projekta mērķis ir uzlabot visas skolas kopienas socioemocionālo kompetenci, veidot pievilcīgu, radošu, veselīgu mācību vidi, kas uzlabotu mācīšanās procesu un sekmētu skolēnu mācību motivāciju. Projekts tiek īstenots no 2018. gada oktobra līdz 2020. gada septembrim. Skola projektā sadarbojas ar partneriem no Lietuvas (Jonavas pamatskola “Lietava”, kas ir projekta vadošais partneris, Lietuvas sociālo pētījumu institūts, nevalstiskā organizācija "Tolerances un fiziskās labklājības izglītības centrs" ) un Kipras (ģimenes un bērnu atbalsta asociācija “ KIBOTOS”).

Šis projekts ir kā papildu rīks skolā īstenotajam starptautiskajam projektam “Mācīties būt” (“Learning to Be”), kurā pastiprināta uzmanība tika pievērsta skolēnu sociāli emocionālo prasmju attīstīšanai un novērtēšanai (http://icvs.lv/macities-but).

Lai arī skolēni jau bauda vasaras brīvlaiku, projektā iesaistītie skolotāji (Guna Pudule, Lidija Izotova, Marija Mitenberga, Edīte Zilteka, Šaiena Elija Pole) turpina strādāt. Šobrīd tiek pabeigts darbs pie skolotāju apmācības kursa satura, metodikas izstrādes, kas piedāvātu skolotājiem praktiskus piemērus, rīkus vispirms jau sevis izpratnei, savas rīcības izpratnei sarežģītākās situācijās, kas veidojas klasē komunikācijā ar skolēniem un kas traucē sasniegt izvirzītos mācību mērķus un skolēniem gūt ausgtākus mācību rezultātus. Jo tikai tāds skolotājs, kas ir pārliecināts par sevi, savu rīcību, spēj tikt galā ar grūtībām (vai novērst tās), kas rodas mācību procesā. Un tāpat izstrādātā metodika piedāvās rīkus, kas palīdzētu skolotājiem veidot klasē emocionāli drošu sadarbības vidi, kurā valda savstarpējā uzticība, palielinot skolēnu iesaisti mācību procesā.

Metodika sastāv no 3 daļām:

1) skolotājs kā koučs (rīki, kas palīdz skolotājam klasē veidot efektīvu komunikāciju ar skolēniem);

2) skolotāja pašizpratne (rīki, kas palīdz skolotājam izprast sevi, savu rīcību dažādās situācijās, tostrap stresa situācijās, kā arī rīki, kas palīdz novērst vai tikt galā ar emocionālo pārslodzi);

3)konfliktu pārvaldība klasē.

Skolotāju apmācības notiks 2020. gada janvārī Rīgā, Iļguciema vidusskolā, tajās piedalīsies katras dalībvalsts 5 skolotāji, kuri pēc tam 4 mēnešus aprobēs kursos apgūto mācību procesā. 

 

Projekta koordinatore Guna Pudule


Erasmus+ projekta “Health CREDU”
partneru tikšanās Kiprā
 

2019.gada 12.-14.aprīlī skolotāja Guna Pudule un Lidija Izotova devas uz Kipru, Larnaku, lai tiktos ar Erasmus+ projekta ,,Health CREDU” partneriem no Lietuvas un Kipras un kopā apspriestu izveidotās metodikas aprobēšanas iespējas projekta partnervalstu skolās.

Vizītes laikā Kipras partneri piedāvāja arī iespēju vērot stundu Petraki Kyprianou gymnasium. Skolotāja Petra demonstrēja stundu, kurā tika izmantotas metodes skolēnu pašattīstības un sevis izpratnes veicināšanai.

Nākamā projekta parteru tikšanās ir Latvijā, Rīgā, 2020. gada janvāra beigās, kad visu triju partnervalstu skolotāji apgūs izveidotās metodikas rīkus, kas sekmē pozitīvu emocionālo vidi mācību stundā.

[[ GALLERY:249 ]]

Projekta koordinatore Guna Pudule


Iļģuciema vidusskola arī nākamajā mācību gadā turpinās darbu

Erasmus+ projektā “Health CREDU”

(Veselīgas un drošas mācību vides veidošana – pamats iekļaujošai un kvalitatīvai izglītībai)

 

Projekta mērķis ir uzlabot visas skolas kopienas socioemocionālo kompetenci, veidot pievilcīgu, radošu, veselīgu mācību vidi, kas uzlabotu mācīšanās procesu un sekmētu skolēnu mācību motivāciju. Projekts tiek īstenots no 2018.gada oktobra līdz 2020.gada septembrim. Skola projektā sadarbojas ar partneriem no Lietuvas (Jonavas pamatskola “Lietava”, kas ir projekta vadošais partneris, Lietuvas sociālo pētījumu institūts, nevalstiskā organizācija "Tolerances un fiziskās labklājības izglītības centrs" ) un Kipras (ģimenes un bērnu atbalsta asociācija “ KIBOTOS”).

Šis projekts ir kā papildu rīks skolā īstenotajam starptautiskajam projektam “Mācīties būt” (“Learning to Be”), kurā pastiprināta uzmanība tika pievērsta skolēnu sociāli emocionālo prasmju attīstīšanai un novērtēšanai (http://icvs.lv/macities-but).

Lai arī skolēni jau bauda vasaras brīvlaiku, projektā iesaistītie skolotāji  (Guna Pudule, Lidija Izotova, Marija Mitenberga, Edīte Zilteka, Šaiena Elija Pole) turpina strādāt. Šobrīd tiek pabeigts darbs pie skolotāju apmācības kursa satura, metodikas izstrādes, kas piedāvātu skolotājiem praktiskus piemērus, rīkus vispirms jau sevis izpratnei, savas rīcības izprtnei sarežģītākās  situācijās, kas veidojas klasē komunikācijā ar skolēniem un kas traucē sasniegt izvirzītos mācību mērķus un skolēniem gūt ausgtākus mācību rezultātus. Jo tikai tāds skolotājs, kas ir pārliecināts par sevi, savu rīcību, spēj tikt galā ar grūtībām (vai novērst tās), kas rodas mācību procesā. Un tāpat izstrādātā metodika piedāvās rīkus, kas palīdzētu skolotājiem veidot klasē emocionāli drošu sadarbības vidi, kurā valda savstarpējā uzticība, palielinot skolēnu iesaisti mācību procesā.

Metodika sastāv no 3 daļām:

1) skolotājs kā koučs (rīki, kas palīdz skolotājam klasē veidot efektīvu komunikāciju ar skolēniem);

2) skolotāja pašizpratne (rīki, kas palīdz skolotājam izprast sevi, savu rīcību dažādās situācijās, tostrap stresa situācijās, kā arī rīki, kas palīdz novērst vai tikt gala ar emocionālo pārslodzi);

3) konfliktu pārvaldība klasē.

Skolotāju apmācības notiks 2020.gada janvārī Rīgā, Iļguciema vidusskolā, tajās piedalīsies katras dalībvalsts 5 skolotāji, kuri pēc tam 4 mēnešus aprobēs kursos apgūto mācību procesā. 

Projekta koordinatore Guna Pudule


Uzsākam darbu projektā “Health CREDU”

(Veselīgas un drošas mācību vides veidošana – pamats iekļaujošai un kvalitatīvai izglītībai)

 

Pagājušās nedēļas nogalē (8.,9.novembrī) Erasmus + projekta "Health CREDU" ietvaros direktore Iveta Tauriņa, direktores vietniece Guna Pudule un krievu valodas skolotāja Lidija Izotova viesojās Lietuvā, Jonavā, lai kopā ar projekta partneriem no Lietuvas un Kipras plānotu un pārrunātu projektā paredzētās aktivitātes. Projekta koordinējošā skola ir Jonavos "Lietavos" pamatskola, kura ar mums kopā darbojās arī Nordplus projektā “Iedvesmotais lasītājs: kā par tādu kļūt?”

Projekta mērķis ir uzlabot visas skolas kopienas socioemocionālo kompetenci, veidot pievilcīgu, radošu, veselīgu mācību vidi, kas uzlabotu mācīšanās procesu un sekmētu skolēnu mācību motivāciju. Projekts tiks īstenots no 2018.gada novembra līdz 2020.gada septembrim.

[[ GALLERY:228 ]]