Iekšējās kārtības noteikumi par nepiederošu personu uzturēšanos mācību iestādē