Karjeras izglītība

Karjeras nedēļas izvērtējums

Jau ceturto gadu pēc kārtas Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm organizē pasākumu „Karjeras nedēļa” vairākās Latvijas pilsētās un novados, lai aktualizētu savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras virziena izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves ceļa veidošanā un palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas atbilstoši savām

Šogad 2015. gada 12.-16. oktobrī Karjeras nedēļa tika organizēta 20 pilsētās/novados: Rīgā (05.10.2015.-16.10.2015.), Jelgavā, Ventspilī, Liepājā, Kuldīgā. Daugavpilī, Jēkabpilī, Rēzeknē, Gulbenē, Cēsīs, Valmierā, Alūksnē, Saldū, Ogrē, Rojā, Talsos, Dagdā, Preiļos un Lielvārdē, Tukumā.


Karjeras nedēļas mērķis bija

palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām, ietverot visu līmeņu profesionālās izglītības vērtību un aktualitāti mūsdienās.


Karjeras nedēļas tematika
s galvenais fokuss bija uz profesijas iepazīšanu radošā un jauniešiem atraktīvā veidā. Līdz ar to šogad Karjeras nedēļas moto bija: “Atver profesijas durvis”.

 

Mūsu skola šo 2 nedēļu laikā piedalījās 16 pasākumos, neskaitot vēl klašu audzinātāju mācību ekskursijas uz dažādiem uzņēmumiem, piem, Tele -2, „Dienas” tipogrāfija, muzejiem, piem., Ugunsdzēsības muzejs, Anatomikums, kā arī klašu audzinātāju organizētās tikšanās klases stundās, piem., 6.b un 8.b klase tikās ar Ladu Taxi autovadītāju, 6.b klase iepazinās arī ar savu vecāku profesijām (6 vecāki laipni atsaucās un skolēniem bija iespēja apmeklēt vetārsta, masiera, advokāta, bērnudārza auklītes darbavietu). Skolēniem bija iespēja apmeklēt skolas bibliotekāru organizēto izstādi „Atrodi! Izvēlies! Mācies!” skolas bibliotēkā, kā arī piedalīties divos skolas organizētajos konkursos: „Durvis, kuras uzrunā” un fotokonkursā „Mūsu apkārtnes profesiju durvis”.

Aktīvāki skolēni bija konkursā „Durvis, kuras uzrunā”, radoši noformējot savu klašu telpu durvis, sasaistot attiecīgo mācību priekšmetu ar profesijām, kurās tas noder. Žūrija bija neviens cits kā paši skolēni. Par durvīm, kuras īpaši uzrunā, sākumskolas grupā tika atzītas 4.b klases durvis, 1.a klases durvis un 1.b klases durvis, bet 5.-12.klases grupā – 8.b klases durvis, 11.klases durvis un 9.a klases durvis. Skolēni bija pacentušies un palīdzējuši arī tiem skolotājiem ar durvju noformēšanu, kam nav audzināmās klases, un šajā grupā tika atzinīgi novērtēts skolotāja Andra Batara durvju noformējums un skolotāja Raimonda Ezerieša durvju noformējums.

Fotokonkursam nebija lielas atsaucības, taču atzinības rakstus godam nopelnīja 7.b klases skolniece Anete Strode un Katrīna Barisova.

Šogad mūsu skolā akcents bija uz 9.-12.klašu skolēnu iepazīstināšanu ar dažādu augstskolu piedāvātajām studiju programmām. Pie mums skolā viesojās vairākas augstākās izglītības iestādes: Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Aeronavigācijas institūts, Kultūras koledža, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstsksola (RISEBA). 9.-12.klašu skolēni ar interesi sekoja līdzi Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) atraktīvajai prezentācijai par eksakto zinātņu jomu, to nozīmību tautsaimniecības attīstībā, kā arī RTU absolventu sasniegumiem pasaules līmenī, tādā veidā iedrošinot un mudinot skolēnus izvēlēties studijas tehniskajās zinātnēs. Jāatzīmē, ka ar RTU ir izveidojusies jau patstāvīga sadarbība karjeras nedēļas paākumu organizēšanā. Universitāte gan pagājušogad, gan šogad piedalījās vēl citos pasākumos, piem., Pārdaugavas skolu 9.klašu konkursā „Profesiju sīrups”, kurā veidoja vienu no profesiju stacijām – programmētājs.

Augstskolas ne tikai prezentēja savas studiju programmas, bet piedāvāja noklausīties lekcijas par sabiedrībā aktuālām tēmām, piem., RISEBA lektore Guna Matule atraktīvi strādāja ar 11. un 12.klases skolēniem par tēmu „Reklāma: labais vai ļaunais?”

12.klases skolēni varēja iepazīties ar studiju iespējām ārzemēs. To pie mums šogad prezentēja „Dream Foundation Latvija”  komandas pārstāve.

Ļoti interesants un atzinīgi novērtēts kā no skolēnu, tā arī skolotāju puses bija mūsu skolā organizētais visu Pārdaugavas skolu 9.klašu konkurss „Profesiju sīrups”.  Šādā konkursā vēlētos piedalīties arī citas klašu grupas. Liels paldies šī konkursa organizēšanā ir jāsaka mūsu sadarbības partneriem: jau pieminētajai Rīgas Tehniskajai universitātei, Rīgas pašvaldības policijai, kas veidoja profesijas „policists” staciju Pārdaugavas skolu 9.klašu konkursā „Profesiju sīrups”, 2.a un 6.b klases skolēnu mammai Ilonai Vilcānei, kas ar savu uzņēmumu jau otro gadu pēc kārtas piedalījās karjeras nedēļas pasākumos (šogad pat divos – gan karjeras nedēļas atklāšanā Pārdaugavas skolām Ziemeļvalstu ģimnāzijā ar profesijas „ēdināšanas speciālists” staciju, gan Pārdaugas skolu 4.klašu konkursā „Profesiju sīrups”, veidojot profesijas staciju). Liels paldies jāsaka arī mūsu skolas darbiniekiem, kas veidoja profesijas stacijas: ķīmijas skolotājai Dacei Sametei (ķīmijas tehnologs), mājturības skolotājam Andrim Bataram (antīko mēbeļu restaurators), latviešu valodas un literatūras skolotājai Gunai Pudulei (latviešu valodas skolotāja), skolas medmāsai Jūlijai Rudzātei (mediķis). Šādos pasākumos piedalīties ir ļoti grūti pierunāt kādu jomu speciālistus, taču pie mums konkursā šogad startēja arī 2 jauni automehāniķi – Toms Klāvs un Mārtiņš Markevičs.

Ar interesi piedalījās un ļoti veiksmīgi startēja šajā konkursā gan mūsu skolas 4.klašu komnda un skolotāja Rudīte Putāne, gan 9.klašu komanda un skolotājas Inguna Avotiņa un Andra Brice.

Visusskolas 10.-12.klašu skolēnu komanda 7 cilvēku sastāvā piedalījās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības rīkotajā konkursā „Zin! Ne mini!”

Kā katru gadu arī šogad aicinājām pie sevis ciemos sabiedrībā pazīstamas, interesantas personības, un šogad tā bija mūsu skolas absovente Latvijas televīzijas žurnāliste, diktore Laura Vonda. Tiekoties ar vidusskolēniem, Laura uzsvēra skolas nozīmīgo lomu savas turpmākās karjeras veidošanā, dažādu mācību priekšmetu nozīmību veiksmīgas karjeras veidošanā, pat tādu mācību priekšmetu, kas skolēniem skolā šķiet pavisam nenozīmīgi.

Karjera ir pašrealizācijas veids, tā nosaka dzīves kvalitāti, tāpēc esam priecīgi un gandarīti, ja kaut dažiem skolēniem karjeras nedēļas pasākumi ir likuši aizdomāties par savu karjeras veidošanu. Un, kā liecina skolēnu apkopotie izvērtējumi par karjeras nedēļas pasākumiem, lielākā daļa skolēnu atzinīgi vērtē skolas organizētos pasākumus, atzīmējot virkni ieguvumus savas karjeras veidošanā, izvēlē, lēmuma pieņmšanā.

Nākamajā gadā turpināsim iesākto un, ņemot vērā skolēnu ieteikumus, vēlmes, centīsimies šos pasākumus padarīt vēl interesantākus un dažādākus.

 

 

Skolas karjeras izglītības darba koordinatore Guna Pudule


 KARJERAS NEDĒĻA IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLĀ

 Katru gadu visā Latvijā oktobra pirmā nedēļa tiek uzskatīta par karjeras nedēļu. Tāpat ir arī šogad - 2015.gadā. Tā norisinājās no 5.-16.oktobrim. Šajā nedēļā visā Rīgā un Latvijā tiek veidotas Karjeras nedēļas aktivitātes, par kuru dalībniekiem kļūst gandrīz katras skolas skolēni, gan paši mazākie, gan arī skolu vecākās klases. Šogad Iļģuciema vidusskola bija karjeras nedēļas galvenā dalībniece. Skolēni tika aicināti aktīvi iesaistīties nākotnes profesijas izvēlē un amatu pētīšanā.

Visas skolas skolēni šo dažu nedēļu laikā paspēja apmeklēt 16 pasākumus. Skolēni klausījās dažādu augstskolu lekcijas par tālākajām izglītības iespējām, piemēram, RTU vai RISEBA lektoru uzstāšanos,par iespējām studēt ārzemēs. Daudzi skolēni to uzskatīja par lielu ieguvumu, jo guva plašāku redzesloku par biznesa un darba tirgū notiekošo.

Taču karjeras nedēļa nesastāvēja no lekcijām vien. Skolēniem bija iespēja arī doties uz ārpusskolas karjeras nedēļas pasākumiem. Skolēnu komanda devās  uz atklāšanas pasākumu Ziemeļvalstu ģimnāzijā. Vidusskolēni iesaistījās tādos pasākumos kā brauciens uz kompāniju „Tele 2” vai arī uz Karjeras nedēļas pasākumiem Ziemeļvalstu ģimnāzijā. Tur bija iespēja līdzdarboties arī konkursā " Zini, ne mini", kurā varēja apliecināt savas zināšanas darba tiesību un drošību jautājumos. Arī mūsu skolā norisinājās interesanti pasākumi, piemēram, „Profesiju Sīrups”- atjautības un izglītošanās pasākums devītajām klasēm, uz kuru sapulcējās skolēni no dažādām skolām. Vidusskolēnus iedvesmoja ziņu diktores Lauras Vondas stāstītais par iespējām un savu izaugsmes ceļu.

 Par godu karjeras nedēļai ikvienai skolas klasei bija jāizrotā sava kabineta durvis ar dažādiem zīmējumiem vai veidojumiem, kas varētu uzrunāt garāmgājēju. Konkursa nosaukums ir „Durvis, kuras uzrunā”. Katras klases pienākums bija izrotāt savas klases durvis, atklājot profesijas, kurās var nonākt, atverot durvis. Katra klase šim uzdevumam realizēja citādāk. Viena klase dekorēja durvis kopīgi, taču cita – pa grupiņām. Iznākums bija diezgan interesants, jo katras klases durvis bija izrotātas ar nelielu katras profesijas vai mācību priekšmeta aprakstu. Tā kā tas bija konkurss, tad tajā piedalījās visi skolēni. Karjeras nedēļas noslēguma pasākumā tik apbalvoti arī labāko durvju autori. Pirmo vietu ieguva skolotājas Ingunas Avotiņas un 9.b klases matemātikas kabinets, kurā ar bultām norādīts un profesijām, kas saistītas ar matemātiku. Godalgoto otro vietu ieguva skolotājas Sandras Zaiko un 11.klases mācību kabinets, kas bija izdekorēts ar bukletiem un uzskates līdzekļiem par profesijām. Sākumskola arī tika iesaistīta šajā konkursā. Dažu kabinetu durvis rotāja zobs ar zobu birsti, aicinādams rūpēties par mutes higiēnu, vai arī kāda lidmašīna ar smaidīgu pilotu priekšgalā.

2015.gada 16.oktobrī arī Iļģuciema vidusskolā noslēdzās karjeras nedēļa. Pēc apbalvošanas skolas aktu zālē sanākušie skolēni dalījās iespaidos par redzēto un dzirdēto, pārrunājot, ka karjeras nedēļas pasākumi ir vērtīgi kā skolēniem, tā skolotajiem, jo izzinot pasauli cilvēks izzina sevi.

Kopumā karjeras nedēļas aktivitātes Iļģuciema vidusskolā bija daudzpusīgas un attīstošas. Skolēni ieguva jaunu informāciju un jau tagad sāka aizdomāties nopietnāk par nākotnes izglītības iespējām. Skolēni labprāt arī atzina, ka karjeras nedēļa viņos ir raisījusi ļoti lielu interesi, tāpēc viņi nākamgad pēc iespējas vairāk centīsies iesaistīties piedāvātajās aktivitātēs un arī dosies ēnot kādu noteiktu personu, lai par karjeras un profesijas attīstību uzzinātu vairāk.

 Galerija

Reportāžu sagatavoja skolas muzeja pārstāves Kristīne Okuņkova un Anete Jaudzema.

 

 


Karjeras nedēļa 2015

2015. gada 5. - 16. oktobris

Jau ceturto gadu pēc kārtas Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm organizē pasākumu „Karjeras nedēļa” vairākās Latvijas pilsētās un novados, lai aktualizētu savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras virziena izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves ceļa veidošanā un palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām.

Šogad Karjeras nedēļa tiks organizēta 19 pilsētās/novados: Rīgā, Jelgavā, Ventspilī, Liepājā, Kuldīgā. Daugavpilī, Jēkabpilī, Rēzeknē, Gulbenē, Cēsīs, Valmierā, Alūksnē, Saldū, Ogrē, Rojā, Talsos, Dagdā, Preiļos un Lielvārdē.


Karjeras nedēļas mērķis
: palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām, ietverot visu līmeņu profesionālās izglītības vērtību un aktualitāti mūsdienās.


Mērķauditorija:

  • Skolas pasākumos – visu vecumu skolēni un viņu vecāki;
  • Ārpusskolas pasākumos – jaunieši vecumā no 14 līdz 19 gadiem;
  • Medijos un vidē – žurnālisti, politikas veidotāji, jauniešu vecāki un sabiedrība kopumā.


Karjeras nedēļas tematika
: iepazīsti savu profesiju; iepazīsti sevi; gūsti pieredzi; esi uzņēmīgs; zini informācijas resursus; palīdzi savam bērnam izvēlēties karjeru

 

2015. gadā galvenais fokuss būs uz profesijas iepazīšanu radošā un jauniešiem atraktīvā veidā. Līdz ar to šogad Karjeras nedēļas moto: “Atver profesijas durvis”.

 

6.oktobrī Ziemeļvalstu ģimnāzijā 14.30-16.00 ir karjeras nedēļas atklāšanas pasākums, kurā ir nepieciešami dažādu profesiju pārstāvji, kas prezentē savu profesiju darbnīcas/stacijas veidā, respektīvi, skolēniem ir iespēja kaut ko darīt praktiski šajā stacijā/darbnīcā. Lūdzu atsaukties tos vecākus un/vai absolventus, kas paši var vai kādam ir pazīstami kādi interesanti profesiju pārstāvji, kas varētu piedalīties ar savu darbnīcu/staciju šajā pasākumā!

 

14.,15.oktobrī tiek organizēts konkurss "Profesiju sīrups".

Konkursā piedalās: 14.okt.(Ziemeļvalstu ģimnāzijā) - 4.klašu komandas no Kurzemes un Zemgales priekšpilsētām, bet 15.okt. (mūsu skolā) - 9.klašu komandas.

 Šajā konkursā ir nepieciešami dažādu profesiju eksperti, kas veido stacijas, kurā skolēnu komandas praktsiki darbojas ar eksperta piedāvāto uzdevumu, kas ir cieši saistīts ar konkrētu profesiju.

Esam daudzu profesiju ekspertus atraduši, sarunājuši, bet vēl vajag šādus:

programmētājs (IT speciālists) - 4.un 9.klašu pasākumam,

ēdināšanas speciālists (galda klāšana, varbūt pavārs) - 4.klašu pasākumam.

Elektriķis – 9.klases pasākumam.

 

Pasākumi abās dienās sākas 13.00, un ilgst aptuveni 2 stundas.

Lūdzu atsaukties atbilstošo profesiju pārstāvjus, kas būtu gatavi piedalīties arī šajos pasākumos!

 

Tāpat aicinām ikvienu absolventu uz tikšanos ar mūsu skolas skolēniem jebkurā dienā karjeras nedēļas ietvaros (iepriekš laiku saskaņojot ar Gunu Puduli), lai iepazīstinātu skolēnus ar savu profesiju.

 

Cerot uz atsaucību,

Guna Pudule

Iļģuciema vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā; 25605189, gpudule@gmail.com