Mans karjeras plāns

 

Projekta darbs 9. klasē

“Mans karjeras plāns”

 Modeļa vīzija:

·         Projekta gala rezultāts ir skolēna izveidots karjeras plāns atbilstoši viņa spējām, prasmēm un iecerēm. Karjeras plānam jābūt vizuāli uztveramam.

·         Projekta pamatelementi ir:

1.      laika plānošana 5%,

2.      sevis izzināšana (vismaz 3 testi, karjeras konsultanta apmeklējums vai citi izpētes veidi) 10%,

3.       interesēm un spējām atbilstošās profesijas atlasīšana un  izpēte10%,

4.      motivācijas vēstule “Ēnojamai personai” 10%,

5.      izvēlētās profesijas darba specifikas izpēte 10%,

6.      izglītības iespēju atlasīšana un salīdzināšana 20%

7.      Sava karjeras plāna izveide 25%

8.      Novērtēšana 10%

·         Projekta izstrādes laikā skolēns aktualizē savas karjeras vadību, lai rastu atbildes uz jautājumiem: vai es protu plānot savu laiku, vai es protu izmantot man pieejamos resursus, vai es spēju izvirzīt prioritātes, vai es protu sevi un savu darbu prezentēt.

·         Projekta aprakstu veic mapē pēc zinātniski pētnieciskā darba standartiem.

Projekta posmi:

·         Darba uzsākšana pie skolotāja – decembris.

·         Projekta izstrāde – decembris-marts.

·         Profesijas pārstāvja ēnošana – februāris.

·         Projekta prezentēšana un novērtēšana –  marts.

Projekta iespējamie gala produkti ir mape un “Mans karjeras plāns” uzskatāmā formā :

·         makets,

·         plakāts,

·          mācību filma,

·         prezentācija,

·         u.c.

Projekta mapes saturs:

1.      Titullapa (projekta nosaukums, autors, izstrādes gads un vieta)

2.      Saturs (pēc norādītā parauga)

3.      Ievads ( ar mērķi un uzdevumiem konkrēti - izmērāms, sasniedzams, reāls, iekļaujas laikā)

4.      Laika plānojums (konkrētu, kurā datumā, kas tiks atrādīts un kad reāli tas notika)

5.      Sevis izzināšanas rezultāts (kopsavilkums no visiem testiem)

6.      Profesiju atlase (atkarībā no testu rezultātiem atlasīt un izpētīt vairākas interesējošās profesijas, to “plusi” un “mīnusi”)

7.      Motivācijas vēstule “Ēnojamai personai” piesakoties uz vakanci enudiena.lv no 14.janvāra.

8.      Profesijas darba specifikas izpēte (novērojumi no “ēnošanas” 13.februārī, interviju apkopojums citi resursi)

9.      Izglītības iespēju atlasīšana un salīdzināšana (salīdzināt vismaz 2 mācību iespējas izpētītajai profesijai – studiju ilgums, izmaksas, grāds, utt.; vai cits veids, kā apgūt profesiju)

10.  Mans karjeras plāns (balstoties uz iepriekš iegūto informāciju izveidot savu karjeras plānu ar kuru iepazīstināt auditoriju.)

11.  Secinājumi (ko ieguvu rakstot šo darbu, vai mērķi un uzdevumus izpildīju, kas sagādāja grūtības, utml.)

12.  Izmantotās literatūras saraksts

13.   Runa

14.  Pielikumi (aizpildītie testi, atbildes uz motivācijas vēstulēm no ēnu dienas organizatoriem)

Vērtēšanas kritēriji

 

Vērtēšanas kritēriji

Punkti

1.

Ievads

3

2.

Laika plānojums

3

3.

Sevis izzināšanas rezultāts

3

4.

Profesiju izpēte

3

5.

Motivācijas vēstule

3

6.

Profesijas darba specifikas izpēte

3

7.

Izglītības iespēju atlasīšana un salīdzināšana

3

8.

Sava karjeras plāna izveide

5

9.

Secinājumi

3

10.

Izmantotās literatūras saraksts

3

11.

Runa (plānam jābūt mapē)

3

12.

Prezentācija

5

13.

Datorsalikums

3

 

Vērtējumu skala

Vērtējums:

nv

1

2

3

4

5

Punkti:

0,00-0,04

0,05-4,73

4,74-9,46

9,47-15,05

15,06-20,21

20,22-25,8

Procenti:

0,00-0,09%

0,12-11,00%

11,02-22,00%

22,02-35,00%

35,02-47,00%

47,02-60,00%

6

7

8

9

10

25,81-29,24

29,25-33,11

33,12-37,41

37,42-41,28

41,29-43

60,02-68,00%

68,02-77,00%

77,02-87,00%

87,02-96,00%

96,02-100,00%

Noderīgas saites:

http://www.niid.lv/

http://www.nva.gov.lv/

https://www.prakse.lv/

http://enudiena.lv/

www.//profesijupasaule,lv


 

Projekta darba 9. klasē “Mans karjeras plāns” noformējums

 

1. Projekta darbu raksta latviešu valodā.

2. Darbs rakstāms uz standarta A4 formāta lapas vienas puses.

3.    Darbs ir datorsalikumā (fonts – Times New Roman, burtu izmērs – 12, virsrakstos – 14(treknrakstā), intervāls starp rindām – 1,5, nodaļas un apakšnodaļas numurē ar arābu cipariem, atstarpe starp virsrakstu un tekstu – 2 rindstarpas, aiz virsraksta punktu neliek).

4.   Darbā tiek ievēroti šādi attālumi no lapu malām:

4.1. no kreisās puses – 3 cm;

4.2. no labās puses – 1 cm;

4.3. no augšas un apakšas – 2 cm;

4.4. katras rindkopas pirmā rinda – 1 cm.

     5. Lappuses numurētas apakšā vai augšā, numerācija sākas ar ievadu – 3.lpp.

     6. Darba galvenā daļa tiek sākta rakstīt jaunā lappusē, izceļot virsrakstus treknrakstā, burtu lielums – 14. Lappusi nedrīkst beigt tikai ar jaunu virsrakstu.

     7.  Nodaļas un apakšnodaļas turpina rakstīt jau aizsāktā lappusē.

     8.  Darba uzbūve:

            titullapa (skat. pielikumu Nr.1);

            saturs (skat. pielikumu Nr.2);

            ievads;

Laika plānojums

Sevis izzināšanas rezultāts

Profesiju atlase

Motivācijas vēstule vai vēstules

Profesijas darba specifikas izpēte

Izglītības iespēju atlasīšana un salīdzināšana

Mans karjeras plāns

Secinājumi

Izmantotās literatūras saraksts

Runa

Pielikumi

9. Izmantotās literatūras un informācijas avotu sarakstu veido, ievērojot bibliogrāfijā pieņemtā avota norādes secību. Vispirms norāda Latvijas Republikas likumus, valdības noteikumus un citus oficiālos dokumentus, oficiālos statistikas krājumus, enciklopēdiska rakstura krājumus, izmantotos fundamentālos zinātniskos pētījumus, pēc tam visus pārējos autoru darbus alfabēta secībā (pēc autora uzvārda, ja grāmatas autors nav norādīts vai ir vairāk par 3, tad pēc grāmatas pirmā burta), pēdējos norāda interneta resursus (skat. pielikumu Nr.3).

Sākumā raksta literatūras avotus latviešu valodā, pēc tam svešvalodā, nejaucot latīņu un slāvu alfabētus. Laikrakstu un žurnālu rakstu nosaukumus iekļauj kopējā sarakstā.

     10. Lapas nedrīkst būt ieliktas plastikāta vāciņos.

     11. Projekta darbus var iesiet cietos, spirālveida vai ātršuvēja plastmasas vāciņos.

 

 

 

 

Pielikums 1

Pielikums 2