Metodiskais darbs

Iļģuciema vidusskolas metodiskā darba plāns

2018./2019.m.g.2.sem.

 

 

SKOLAS PRIORITĀTES

1.      Kompetenču pieejā balstīta mācību satura izzināšana un tā ieviešana.

2.     Reāla, izmērāma sasniedzamā rezultāta izvirzīšana mācību stundai un jēgpilnas, saturiskas atgriezeniskās saites sniegšana (saņemšana) mācīšanās procesa uzlabošanai.

3.     Pilnveidot skolēnu sociāli emocionālās prasmes un attīstīt emocionālo inteliģenci, veicinot izpratni par dažādām kultūrām, dažādiem sociālajiem slāņiem.

 

SKOLAS METODISKĀ DARBA PRIORITĀTES

1.     Laba, efektīva mācību stunda (SR, AS, sadarbība, caurviju prasmes, u.c. kompetenču pieejas aspekti). 

2.     Pedagogu sadarbības veicināšana mācību stundas/ mācību procesa efektivizēšanai:

·        darbs mācīšanās grupās (SKRAM metode – “stand up” sanāksmes)

·        savstarpējā stundu vērošana un atvērto stundu vadīšana, pieredzes apmaiņa mācīšanās grupas ietvaros;

·        darbs projektos (Health CREDU, “MĀCĪTIES BŪT!” u.c.).

 

Laiks

Darba saturs

Sanāksmes

Atbildīgie

Piezīmes

Janvāris

·         Seminārs visam pedagogu kolektīvam valstiskās un tikumiskās audzināšanas jautājumos.

·         PP tematiskā sēde “Darbs mācīšanās grupās, mācīšanās grupu atskaites”

·         2.sem.mācību priekšmetu tematisko plānu saskaņošana.

·         Metodisko komisiju 2.sem.darba plānu veidošana, saskaņošana.

·         Gatavošanās VPD.

·         Skolēnu gatavošana pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēm.

·         MP sanāksme 2.sem.darba plānošanai.

·         ZPD izstrādes koordinēšana.

·         Karjeras izglītības satura aktualizēšana mācību saturā (temat,plāni, ieraksti žurnālos)

·         Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana.

·         9., 10.klašu stundu vērošana un analizēšana.

·         Skolēnu izvērtējuma veidlapas izstrāde.

·         Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas stundu vērošana pie pedagogiem, kas pretendē uz pakāpi.

·         Erasmus+ projekta “Mācīties būt” supervīzija skolas administrācijai un skolotājiem.

·         Pārbaudes darbi 4.klasēm “Ceļā uz 5.klasi”

·         Erasmus+ projekta “No godināšanas līdz Eiropas izveidošanai” plānošanas sanāksme Francijā.

 

03.01.2019.

 

04.01.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

17.01.2019.

 

 

 

25.01.2019.

 

 

 

 

 

 

23.01.2019.

 

 

16.01.-18.01.2019.

G.Pudule, piesaistot lektoru

G.Pudule

 

MK vadītāji un G.Pudule

MK vadītāji

G.Pudule

Skolotāji/MK vadītāji

Mācību priekšmetu skolotāji;

G.Pudule

G.Pudule, ZPD vadītāji

G.Pudule, Z.Liepiņa

G.Pudule

G.Pudule

G.Pudule, MK vadītāji.

G.Pudule, novērtēšanas komisija

 

G.Pudule

 

A.Staģe

G.Tropa, I.Egle

 

Februāris

·         6.,7.klašu stundu vērošana un izvērtēšana.

·         Zinātniski pētniecisko darbu izstrādes procesa un aizstāvēšanas procesa izvērtēšana.

·         Gatavošanās VPD, VPD koordinēšana.

·         Skolēnu gatavošana pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēm.

·         9., 10.klašu stundu vērošana un analizēšana.

·         Mācīšanās grupu vadītāju sanāksme.

·         MP sanāksme (par ZPD, par skolēnu izvērtējumu veidlapām).

·         Sagatavošanās CE svešvalodā.

·         Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas stundu vērošana pie pedagogiem, kas pretendē uz pakāpi.

·         Sagatavošanās Ēnu dienai, tās koordinēšana.

·         Darbs pie 9.klašu karjeras projektiem.

·         Seminārs skolotājiem par “Office 365”  izmantošanu darbā

 

 

 

 

 

 

 

 

04.02.2019.

07.02.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02.2019.

 

 

G.Pudule

G.Pudule

Mācību priekšmetu skolotāji, G.Pudule

 

G.Pudule

 

 

G.Pudule

G.Pudule

 

G.Pudule

G.Pudule, novērtēšanas komisija

 

Z.Liepiņa

Z.Liepiņa

 

L.Mihno

 

Marts

·         Sagatavošanās CE svešvalodā, CE organizēšana.

·         Gatavošanās vecāku pēcpusdienai.

·         MP sanāksme.

·         Vecāku pēcpusdienas organizēšana.

·         Matemātikas olimpiādes “Ķengurs” organizēšana.

·         Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas stundu vērošana pie pedagogiem, kas pretendē uz pakāpi.

·         Erasmus+ projekta “Mācīties būt” supervīzija skolas administrācijai un skolotājiem.

·         9.klašu karjeras projektu aizstāvēšana.

·         8.,11.klašu stundu vērošana un izvērtēšana.

 

 

08.03.2019.

21.03.2019.

21.03.2019.

 

 

 

 

 

19.03.2019.

G.Pudule

 

G.Pudule

G.Pudule

M.Mitenberga

G.Pudule, novērtēšanas komisija

 

G.Pudule

 

Z.Liepiņa

 

G.Pudule

 

Aprīlis

·         Pieredzes apmaiņas pasākums ar Brocēnu vidusskolu.

·         Erasmus+ projekta “No godināšanas līdz Eiropas izveidošanai” skolēnu brauciens uz Itāliju.

·         4.klašu stundu vērošana (ceļā uz 5.klasi)

·         Administrācijas sarunas ar skolotājiem (individuālās pārrunas par paveikto un plānoto nāk.māc.gadam)

·         Sagatavošanās VPD sesijai, grafika izveide u.tml.

·         Metodiskā pēcpusdiena  “Darbs mācīšanās grupās” (mācīšanās grupu atskaites)

·         ZPD teorētiskās daļas aizstāvēšana 10.klasei.

·         Metodiskā pēcpusdiena (mācīšanās grupu atskaites).

·         Erasmus+ projekta “Veselības KREDO” pieredzes apmaiņas brauciens uz Larnaku.

02.04.2019.

 

01.04.2019.-05.04.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

09.04.2019.

24.04.2019.

 

12.04.-15.04.2019.

S.Zaiko

 

I.Egle, G.Tropa

 

G.Pudule, MK vadītāji

I.Tauriņa, G.Pudule, A.Staģe

 

G.Pudule

G.Pudule, mācīšanās grupu vadītāji

 

G.Pudule

G.Pudule, mācīšanās grupu vadītāji

G.Pudule, L.Izotova

 

Maijs

·         Gatavošanās VPD, VPD koordinēšana.

·         Erasmus+ projekta “No godināšanas līdz Eiropas izveidošanai” skolēnu brauciens uz Itāliju.

·         MP sanāksme. (par VPD analīzi)

 

 

 

20.05.2019.

G.Pudule

I.Egle, G.Tropa

 

G.Pudule

 

Jūnijs

·         Pildu mācību pasākumi skolēniem, kam gadā saņemti nepietiekami vērtējumi

·         2018./2019.m.g metodiskā darba izvērtēšana.

·         Mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu rezultātu apkopošana, rezultātu izvērtēšana.

·         Metodiskā darba prioritāšu izvirzīšana 2019./2020.m.g.

 

G.Pudule

 

G.Pudule, MK vadītāji

G.Pudule

 

G.Pudule

 

 

Regulāri:

Darbs mācīšanās grupās:

·         “stand up” sanāksmju organizēšana.

·         skolotāju savstarpējā stundu vērošana un analīze.

 

 

04.01.2019.