OECD pētījums

 Iļģuciema vidusskola piedalās OECD PISA 2018 izmēģinājuma pētījumā

 Iļģuciema vidusskola jau kopš 2012.gada regulāri piedalās dažādos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pētījumos, kas ļauj novērtēt matemātikas, lasīšanas un dabaszinātņu izglītības kvalitātes līmeni 15-gadīgo skolēnu vidū un ieraudzīt skolas sniegumu pārējo dalībskolu (Latvijas) vidū.  

Arī šogad Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts Latvijas skolās ir uzsācis Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas OECD PISA 2018 izmēģinājuma pētījumu. Izmantojot OECD izglītības ekspertu veidoto metodiku, šis pētījums novērtē matemātikas, lasīšanas un dabaszinātņu izglītības kvalitātes līmeni 15-gadīgo skolēnu vidū, salīdzinot to ar vēl 73 citu valstu skolēnu sasniegumiem. Pētījumi tiek īstenoti un iegūtie rezultāti publicēti ik pēc trīs gadiem.

No 21. marta līdz 30. aprīlim aptuveni 80 Latvijas skolās, tostarp Iļģuciema vidusskolā, notiks izmēģinājuma pētījums, lai varētu sagatavoties pamatpētījumam, kurš paredzēts nākamā gada martā un aprīlī.

Izmēģinājuma pētījuma mērķis ir pārbaudīt pētījuma instrumentus (testa uzdevumus un aptaujas) un pētījuma veikšanas procedūras dalībvalstīs. Tāpēc izmēģinājuma pētījumā analizē uzdevumu piemērotību, nevis salīdzina skolēnu kompetences starp valstīm.

Praktiski izmēģinājuma pētījums norit visai līdzīgi kā pamatpētījums (datorizēta skolēnu testēšana un aptaujas, skolas direktoru aptaujas), tikai skolēnu izlase ir mazāka apjoma un tās izveidei izvirza mazāk stingras prasības, salīdzinot ar pamatpētījumu.

Pētījumu skolās veiks un iegūtos datus analizēs LU Izglītības Pētniecības institūta pētnieki sadarbībā ar Liepājas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju Augstskolas un Vidzemes Augstskolas pētniekiem un studentiem, izmantojot OECD izstrādātās, datorvidei paredzētās skolēnu zināšanu testēšanas metodes. Uzdevumi lielākoties paredz konkrēta temata kodolīgu aprakstu un no tā izrietošo problēmu risināšanu vai fenomenu skaidrošanu, kas jāveic skolēnam.

Paredzēts, ka izmēģinājuma pētījumā piedalīsies vairāk nekā 3000 skolēnu no visas Latvijas. Pētījuma dalībnieku vecums – 15 gadi – ir izvēlēts tāpēc, ka vairumā OECD valstu jaunieši šajā vecumā tuvojas savas obligātās izglītības noslēgumam. Latvijā tie galvenokārt ir 9.klases skolēni.

Šajā pētījuma ciklā galvenā satura joma ir lasīšana. Bez lasīšanas, dabaszinātnēm un matemātikas testā ir iekļauti uzdevumi arī par skolēnu spēju orientēties naudas lietās un izprast finanšu nozīmi.

OECD PISA pētījuma galvenais mērķis ir iegūt starptautiski salīdzināmu Latvijas izglītības novērtējumu, kas kalpotu par pamatu pierādījumos balstītas izglītības politikas veidošanai un izglītības sistēmas pilnveidei.

Šāda veida pētījumā Latvija piedalās jau septīto reizi, pētījums tiek līdzfinansēts no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” līdzekļiem.

 

Sagatavots , izmantojot Toma Treiberga,
Izglītības un zinātnes ministrijas
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta
komunikācijas koordinatora, sniegto informāciju

 


Arī šogad mūsu skola piedalās OECD pētījumā

 

2015. gada 28., 30.aprīlī skolā notiks OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (SSNP 2015) pētījums, kurā kopumā piedalās  vairāk par 70 pasaules valstīm. Pētījuma dalībnieki ir visu veidu izglītības iestāžu 15 gadus vecie skolēni (sākot no 7. klases un vecāku klašu skolēni).

Dalība Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmā Latvijai ir īpaši svarīga kvalitatīvai Latvijas skolēnu sasniegumu novērtēšanai starptautiskā kontekstā, savukārt skolai šī pētījuma ietvaros  ir iespēja redzēt savu skolēnu sniegumu citu Latvijas dalībskolu kontekstā, izvērtēt skolas darba rezultātus un meklēt risinājumus skolēnu sasniegumu uzlabošanai. 

Pētījumā divu stundu laikā (120 min.) 1999. gadā dzimušajiem skolēniem būs jāizpilda datorizēts tests un pēc tam, aptuveni 50 minūšu laikā – aptauja. Kopējais pētījumam nepieciešamais laiks ir aptuveni četras stundas. Arī skolas vadība aizpilda elektronisku aptauju. Pētījumu atskaitēs netiks minēts ne skolas nosaukums, ne skolēnu vārdi, jo pētījums paredzēts izglītības sistēmu kvalitātes novērtēšanai starpvalstu mērogā.

Pētījuma izlasē no mūsu skolas tiks iekļauti 30 piecpadsmit gadus veci skolēni. Testēšana tiks organizēta 2 dienās.

Testēšanu skolā veiks LU pētnieki.

Piedalīšanās OECD Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā kopā ar visām attīstītākajām pasaules valstīm nozīmē, ka mēs izvirzām šobrīd pasaulē visaugstākos standartus gan savas valsts izglītības sistēmai un tās pilnveidei, gan pētnieciskā darba līmenim un pētniecības metodēm, ar kurām starptautiski salīdzinoši novērtējam Latvijas izglītības kvalitāti.

 

Skolas administrācijaIļģuciema vidusskola piedalās OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) starptautiskā skolēnu novērtēšanas programmas (SSNP) pētījumā

 Kas ir SSNP?

SSNP - Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma, kuru finansē Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development).

SSNP 2015 ir sestais no SSNP pētījumiem, kuri notiek kopš 2000. gada un ietver vairāk par 70 dalībvalstīm.

Iļģuciema vidusskola OECD pētījumos piedalās kopš 2012.gada.

SSNP 2015 izmēģinājuma pētījums tiek īstenots 2014. gada pavasarī, bet pamatpētījums – 2015. gada pavasarī.

 

SSNP galvenās iezīmes ir:

 lielākais izglītības pētījums pasaulē;

 pētījuma dalībnieki ir aptuveni 15 gadus veci skolēni;

 tiek novērtēta skolēnu sagatavotība pieaugušo dzīvei;

 tiek mērīti skolēnu sasniegumi dabaszinātnēs, lasīšanā un matemātikā;

 tiek iegūta kontekstuāla informācija par dalībvalstu izglītības sistēmām.

 

Piedalīšanās SSNP ir nozīmīga, jo pētījuma rezultāti var tikt izmantoti sekojošu mērķu sasniegšanai:

 noteikt, cik labi Latvijas skolēni ir sagatavoti tālākām mācībām pēc skolas beigšanas;

 skolām, izglītības sistēmām un valdībām noteikt turpmākos pilnveides virzienus;

 iegūt skolēnu sasniegumu un mācību vides salīdzinājumu dažādās valstīs.

 

SKOLAI IR IESPĒJA REDZĒT SAVU MĀCĪBU DARBA REZULTĀTU CITU LATVIJAS SKOLU, KAS PIEDALĀS PĒTĪJUMĀ, KONTEKSTĀ.

 

2012.gada rezultāti rāda to, ka Iļģuciema vidusskola pēc sasniegumiem matemātikā ir 43.vietā no 215 pētījuma Latvijas dalībskolām un atrodas virs OECD valstu vidējā rādītāja, kā arī virs vidējā rādītāja Latvijā.

 

 

Matemātika

Iļģuciema vidusskola

522

OECD

494

Latvija

491

 

Lai iegūtu plašāku informāciju par SSNP, lūdzu, izmantojiet informatīvo materiālu OECD mājas lapā: http://www.pisa.oecd.org/.