Par skolu

 

Skolas misija: sekmēt ikviena izglītojamā individuālo spēju attīstību un radīt iespēju ikvienam kļūt par konkurētspējīgu, atbildīgu, kulturālu personību.

 Skolas vīzija: Esam skola, kas, kopīgi mācoties un viens otram uzticoties, attīsta radošu, kulturālu un atbildīgu personību.

 Skolas vērtības:

·         atbildība,

·         uzticība,

·         radošums,

·         tradīcijas.

 Skolas darbības pamatmērķi:

·         nodrošināt labvēlīgu socioemocionālo mācību vidi;

·         organizēt un īstenot mācīšanas - mācīšanās procesu, kas:

-          veicina un atbalsta ikviena skolēna individuālo spēju attīstību;

-          veicina un atbalsta radošu, kulturālu, atbildīgu personības attīstību;

-          nodrošina valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

·         sekmēt visa skolas darba kolektīva profesionalitātes izaugsmi atbilstoši skolas darba prioritātēm.

 Iļģuciema vidusskolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.

 Skolā īsteno šādas izglītības programmas:

·         Pamatizglītības programma, kods 21011111,

·         Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, kods 31013011.

 

Skolēnu skaits zglītības programmās 2018./2019.m.g.

Pamatizglītības programma

497

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

65

 Skolēnu skaits skolā kopš 2012.gada ir pamazām audzis:

  Skolai ir sava atribūtika – emblēma, karogs, žetons, mājaslapa: www.icvs.lv Izveidota Facebook lapa : https://www.facebook.com/ilguciemavidusskola

 Skola piedāvā:

·         apgūt datorzinības no 2.klases;

·         pagarināto dienas grupu 1.-2.klasē līdz plkst.18.00;

·         nodarbības topošajiem pirmklasniekiem, lai sagatavotos skolai;

·         daudzveidīgus interešu izglītības pulciņus visām klašu grupām (basketbols, florbols, koris, ansamblis, tautiskās dejas, mūsdienu dejas, teātris, muzikālais teātris, skolas muzejs, žurnalistikas pulciņš, vides pulciņš, orientēšanās pulciņš, zīmēšana un gleznošana, keramikas pulciņš, robotikas pulciņš;

·         iespēju piedalīties dažādos projektos, arī starptautiskos (piemēram, „International Village”, „ HEALTH CREDU”);

·         vasaras nometnes (vides izglītībā, sportā).

Vidusskolā ir iespēja:

 • kā izvēles mācību priekšmetu apgūt politiku un tiesības vai psiholoģiju, vai programmēšanas pamatus;
 • attīstīt prasmes, kas nepieciešamas zinātniski pētniecisko darbu izstrādei (10.,11.kl.tiek izstrādāts zinātniski pētnieciskais darbs, 1 st.nedēļā, fakultatīva, ir zinātniski pētnieciskā darba izstrādei)

     

Skolā strādā 53 pedagoģiskie darbinieki, tostarp 1 sociālais pedagogs, 1 logopēds,  1 psihologs, 1 speciālais pedagogs, 1 pedagogs – karjeras konsultants, no tiem 22 pedagogi ir maģistri, t.i., 41,5 % no pedagogiem, 2 skolotāji ir zinātņu doktori, 47 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, t.i., 88,68 % pedagogiem, 4 pedagogi pašlaik iegūst augstāko pedagoģisko izglītību, 3 skolotājiem ir cita augstākā izglītība.

 Skolas iesaistās projektos:

 • No 2014.gada – Starptautiskais projekts “International Village”, projektu īstenojam jau 5.gadu, ta ietvaros skolēniem ir iespēja katru gadu braukt uz Slovākiju un tikties ar citu tautību skolēniem, mācīties angļu valodu un iepazīt citu tautu kultūru, tradīcijas; projektu koordinē angļu valodas skolotājas: G.Tropa un I.Egle;
 • No 2015. gada sadarbībā ar ES māju projekts “Atpakaļ uz skolu”, koordinē direktores vietniece G.Pudule;
 • 2015.gads – Starptautiskais Nordplus projekts “Atbalsts visparizglītojošo skolu jauniešiem integrācijai Baltijas valstu darba tirgus prioritārajās tautsaimniecības nozarēs”, esam kā dalībskola, skolā koordinē direktores vietniece G.Pudule;
 • 2015.-2016.gads – Starptautsikais Nordplus projekts “Iedvesmotais lasītājs: kā par tādu kļūt”, skola bija organizējošā iestādē, sadarbības partneri bija Lietuva un Norvēģija. Projekta ietvaros tika izstrādāti metodiskie ieteikumi skolēnu lasītprasmes veicināšanai, sadarbojoties ar vecākiem un pirmsskolas iestādēm; projekta vadītāja direktores vietniece G.Pudule;
 • No 2016.gada skola darbojas projektā “Eiropas Parlamenta vēstnieku skola”, 2018.gadā skola ieguva EP vēstnieku skolas statusu; projektu vada latviešu valodas un literatūras un vizuālās mākslas skolotāja A.Brice;
 • 2016.gads – projekts “izrāde “Re: Atmoda””, sadarbībā ar Rīgas 54.vidusskolu, projekta mērķis bija veicināt dažādu tautību iecietību vienam pret otru, integrāciju, saliedētu sabiedrību, piedalījās visi vidusskolēni un latviešu valodas un literatūras skolotāja G.Pudule;
 • No 2016.gada skola piedalās LOK projektā “Sporto visa klase”, piedalās 3 sākumskolas klases un sporta skolotāji: A.Lasmanis, A.Tirša, L.Morozova;
 • No 2017.gada ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, projektu skolā koordinē pedagogs-karjeras konsultants Z.Liepiņa;
 • 2017.gads – projekts sadarbībā ar Rīgas 96.vidusskolu “Valodu tilts”, projektā piedalījās vidusskolēni un vēstures un politikas un tiesību skolotājs R.Ezerietis;
 • 2017.gads – projekts “Baltu valstu literatūras nedēļa”, projektā iesaistījās visi latviešu valodas un literatūras skolotāji, mājturības skolotāja Z.Liepiņa, fizikas skolotāja L.Vabulniece, skolas bibliotekāres, projekta mērķis bija iepazīties ar lietuviešu kultūru, literatūru;
 • 2017./2018.m.g. – Skolēnu pašpārvaldes projekts “Dažādība vieno”, sadarbībā ar Rīgas Valdorfskolu un Rīgas Mūzikas internātvidusskolu; projektu skolā vadīja skolēnu pašpārvaldes koordinatore un pedagogs-karjeras konsultants Z.Liepiņa;
 • 2017./2018.m.g. – Apzaļumošanas projekts “Latvijai 100”, koordinēja pašpārvaldes koordinators un pedagogs-karjeras konsultants Z.Liepiņa, direktore Iveta Tauriņa;
 • 2017./2018.m.g. – E-Twinning projekts “Tell me Your story”, projekts bija par 2.Pasaules karu, piedalījās 8.b klase un vēstures skolotāja I.Vaivode un latviešu valodas un literatūras skolotāja S.Zaiko, projektu vadīja angļu valodas skolotāja G.Tropa;
 • 2017./2018.m.g. – projekts-kampaņa “Mazais simtgades pilsonis”, projektā iesaistījās sākumskolas skolotāja M.Mitenberga ar savu audzināmo klasi un M.Sadovska ar savu audzināmo klasi;
 • 2018.gads – Latvijas Kinematogrāfijas savienības projekts “Kino visiem un visur Latvijā”, projekta ietvaros skolēniem bija iespēja skolā noskatīties latviešu filmas, projektu skolā koordinēja direktores vietniece G.Pudule;
 • 2018../2019.m.g. – sabiedrības integrācijas projekts sadarbībā ar Daugavgrīvas vidusskolu “Roku rokā Latvija”, skolā projektu koordinē direktores vietniece A.Staģe, projektā piedalās sākumskolas 3.,4.klašu skolēni un skolotājas A.Tukiša, K.Zotova;
 • 2018.gads – sadarbībā ar CSDD projekts velosipēdistu tiesību iegūšanai “Mācies un iegūsti velosipēda apliecību skolā!”, projektā piedalās 4.b klase un skolotāja K.Zotova, 6.a klase un skolotāja A.Staģe;
 • No 2018.gada – starptautisks ERASMUS+ projekts “CREDU” (Veselīgas un drošas mācību vides veidošana – pamats iekļaujošai un kvalitatīvai izglītībai), projekta dalībvalstis: Lietuva, Spānija; projektu skolā koordinē direktores vietniece G.Pudule;
 • No 2018.gada – ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPurs), projektu skolā koordinē matemātikas skolotāja M.Mitenberga;
 • No 2018.gada – projekts Latvijas 100.gadei “Latvijas skolas soma”, projektu skolā koordinē sākumskolas un latviešu valodas un literatūras skolotāja A.Tukiša;
 • No 2018.gada Erasmus+ projekts, kuru īsteno VISC, “Mācīties būt” (socioemocionālo prasmju attīstīšana skolēniem); projektu skolā koordinē direktores vietniece G.Pudule;
 •  No 2018.gada Erasmus+ projekts “”, projektu skolā koordinē angļu valodas skolotāja G.Tropa un I.Egle.