Par skolu

 Skolas vīzija

Mēs esam skola, kas veicina un atbalsta ikviena skolēna individuālo spēju attīstību, kas atbalsta radošu un atbildīgu, uz jaunradi un iniciatīvu vērstu personības attīstību.

            Skola, kas pati mācās un māca skolēniem mācīties.

 Kā nozīmīgākie nosacījumi izglītības satura realizēšanai skolā tiek izvirzīti:

 •   kopveselums,
 •   starppriekšmetu saikne, tēmu integrācija, pēctecība;
 •   skolēnu pieredzes veidošana dzīvei - darot, sekojot cita darbībai, mācoties;
 •   skolēna centrēta pieeja izglītības procesā
 •   mācību process centrēts nevis uz mācīšanu, bet uz mācīšanos, kur prioritāte ir visu iesaistīto – skolēnu, darbinieku, vecāku u.c. – līdzdalība mācību procesā;
 •   skolēnu sasniegumos prioritāte ir skolēnu attieksmes maiņa un ieinteresētība, līdzdalība mācību procesā, tādā veidā sekmējot skolēnu motivāciju eksperimentēt un kļūdīties, meklēt un atrast risinājumus un kļūdas izlabot.

 Skolas darbības mērķi:

 • radīt labvēlīgu izglītības vidi;
 • organizēt un īstenot mācīšanas - mācīšanās procesu, kas:
  • veicina un atbalsta ikviena skolēna individuālo spēju attīstību;
  • veicina un atbalsta radošu un atbildīgu, uz jaunradi un iniciatīvu vērstu personību attīstību;
  • nodrošina valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

 Skola īsteno 2 izglītības programmas:

·         vispārējās pamatizglītības programmu (21011111);

·         vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (3101301) ar padziļinātu matemātiku un angļu valodu.

 Mēs piedāvājam:

 •   apgūt datorzinības no 1.klases;
 •   pagarināto dienas grupu 1.klasē līdz plkst.17.30;
 •   nodarbības topošajiem pirmklasniekiem, lai sagatavotos skolai;
 •   koriģējošo vingrošanu 1.klasei;
 •   daudzveidīgus interešu izglītības pulciņus visām klašu grupām (basketbols, florbols, koris, ansamblis, dejas, teātris, muzikālais teātris, skolas muzejs, netradicionālie rokdarbi, vides pulciņš, zīmēšana un gleznošana, šaha pulciņš)
 •   iespēju piedalīties dažādos projektos, arī starptautiskos (piemēram, „International Village”, „The inspired reader: how to become one”);
 •   no 2014./2015.m.g. karjeras konsultanta konsultācijas;
 •   vasaras nometnes (vides izglītībā, sportā)

Vidusskolā ir iespēja:

 •   padziļināti apgūt matemātiku un angļu valodu;
 •   apgūt filozofiju;
 •   apgūt ekonomiku;
 •   kā izvēles mācību priekšmetu apgūt politiku un tiesības vai psiholoģiju, vai programmēšanas pamatus;
 •   attīstīt prasmes, kas nepieciešamas zinātniski pētniecisko darbu izstrādei (10.,11.kl.tiek izstrādāts zinātniski pētnieciskais darbs, 1 st.nedēļā, fakultatīva, ir zinātniski pētnieciskā darba izstrādei)

 No 2013./2014.m.g.skola ir uzsākusi karjeras izglītības satura integrēšanu visā izglītības procesā, paredzot dažāda veida kā mācību (tostarp mācību priekšmetu stundās), tā audzināšanas pasākumus, sekmējot:

Ø  skolēnu potenciāla attīstīšanu (īpašību, prasmju, spēju, vērtību utt.),

Ø  sava potenciāla izzināšanu (sevis izzināšana, izpratne – kas es esmu? ko es gribu? ko es protu?)

Ø  sava potenciāla izmantošanas iespēju apzināšanu (kur un kā es varu likt lietā savas spējas, zināšanas, prasmes, īpašības utt.) un to izmantošana.

 

Skolēnu skaits

 •      2012./2013.m.g. skolā mācās 429 skolēni,
 •      2013./2014.m.g.skolā mācās 453 skolēni,
 •      2014./2015.m.g. – 504 skolēni
 •      2015./2016.m.g – 532 skolēni

 

Skolā strādā:

 •   30 maģistri;
 •   2 zinātņu doktori;
 •   8 skolotāji, kas ir mūsu skolas absolventi: I.Avotiņa, B.Kaņepe, R.Ločmele, A.Juškēvica, K.Raipala, A.Lasmanis, A.Tukiša, K.Zotova;
 •   2 pedagogi ar 5.kvalitātes pakāpi;
 •   1 pedagogs ar 4. kvalitātes pakāpi;
 •   31 pedagogs ir ieguvis 3.kvalitātes pakāpi;
 •   5 pedagogi ir sertificēti mentori (ar tiesībām apmācīt topošos skolotājus) – I.Egle,  G.Tropa, L.Izotova, L.Vabulniece, Z.Jezerskis;
 •   2 pedagogi ir Valsts Izglītības un satura centra ārštata metodiķi, kas strādā pie valsts pārbaudes darbu veidošanas – L.Izotova, S.Zaiko;
 •   4 pedagogi ir Valsts Izglītības un satura centra ārštata metodiķi, kas piedalās valsts centralizēto eksāmenu labošanā – A.Brice, S.Zaiko, G.Tropa, I.Egle, L.Vabulniece;
 •   Vairāki skolotāji dalās pieredzē ar Rīgas pilsētas pedagogiem, piedaloties metodiskajos semināros, ar Latvijas skolu pedagogiem, piedaloties gan konferencēs kā lektori, gan arī paši vadot seminārus  (I.Egle, G.Pudule, D.Samete, Z.Jezerskis, L.Mihno u.c.);
 •   4 pedagogi strādā arī augstskolās, izglītojot topošos skolotājus, izglītības speciālistus (L.Vabulniece, J.Butins, J.Vuguls, G.Pudule);
 •   4 skolotāji ir piedalījušies  mācību grāmatu izstrādē/vai ir mācību grāmatu autori, kā arī metodisko materiālu izstrādē – Z.Jezerskis, L.Izotova, D.Samete, I.Egle, L.Vabulniece;
 •   vairāki skolotāji aktīvi darbojas dažādās biedrībās, profesionālajās asociācijās un padomēs (I.Tauriņa, G.Pudule, A.Brice u.c.).

Skolas dalība projektos:

·         2015./2016.m.g.

 - Nordplus projekts „The inspired reader: how to become one” (projekta vadītāja G.Pudule, piedalās I.Tauriņa, A.Staģe un sagatavošanas grupiņa, kā arī sākumskolas 1.klases, sadarbības partneri biedrība „Ideju forums” un partneri no Liertuvas, Norvēģijas)

- Starptautisks projekts "International Village" (piedalās I.Egle, G.Tropa un skolēni);

- No š.g. 7.septembra skolā darbu uzsāk Fulbraita programmas stipendiāte Andrea Mitchell (Fulbright English Teaching Assistantship Program; mentores I.Egle, G.Tropa).

·         2014./2015.m.g. - Rīgas skolu un izglītības attīstības projekts „ Izglītība izaugsmei” (piedalās I.Tauriņa, G.Pudule, A.Staģe, Z.Jezerskis, D.Samete);

·         2014./2015.m.g. -  NORDPLUS projekts "Atbalsts vispārizglītojošo skolu jauniešu integrācijai Baltijas valstu darba tirgus prioritārajās tautsaimniecības nozarēs" (piedalās G.Pudule, S.Zaiko un 10.,11.klases visi skolēni);

·         2011.-2014.gads - Lattelecom sociālās iniciatīvas projektā „Pieslēdzies, Latvija!” (piedalās skolotājs Andrejs Briedis);

·         2012.-2014.gads - ESF Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci pārneses projekts “Teach TOW-Teach to waste O” (piedalās bioloģijas skolotājs Zigfrīds Jezerskis un mājturības skolotājs Andris Batars, kā arī skolēni);

·         2009.-2012.gads - kopā ar kolēģiem no Latvijas, Lietuvas un Dānijas  Iļģuciema vidusskola ir piedalījusies starptautiskā projektā NordPlus-horizontal (piedalījās angļu valodas sklotājas Indra Egle, Gunta Tropa);

·         2009.-2011.gads - Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”  Vien.Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002; (piedalījās 5 pedagogi, katrs vairākos projekta posmos).

 

 


Vakances