Starptautiskais NordPlus projekts

Noslēguma seminārs Nordplus projektam „Iedvesmotais lasītājs: kā par tādu kļūt?”

 Īsi pirms patriotiskās nedēļas pasākumiem skolā tika organizēts starptautiskā projekta „Iedvesmotais lasītājs: kā par tādu kļūt?” noslēguma seminārs.

Seminārā piedalījās visu dalībvalstu pārstāvji – kolēģi no Norvēģijas bērnudārza Læringsverkstedet barnehager, kolēģi no Lietuvas Jonavas pamatskolas “Lietava” un mūsu skolas Latvijas sadarbības partneri no biedrības “Ideju forums”.

Lai iepazītos ar projektā gūto pieredzi un atziņām, uz semināru bija ieradušies arī dažu tuvāko skolu un bērnudārzu pārstāvji.

Semināra dalībnieki iepazinās gan ar paša projekta ideju, gan projektā izmantoto dialoģisko metodi lasītprieka un lasītprasmes veicināšanā. Interesantas atziņas guvām no mūsu sadarbības partneriem Lietuvā un Norvēģijā. Kā atzīmēja norvēģu kolēģi, liela nozīme bērnu lasītprieka un lasītprasmes veicināšanā ir kultūrvidei, tradīcijām ģimenē. Norvēģijā reti kurā ģimenē bērns iemieg bez vecāku lasītās vakara pasaciņas. Bērniem ir jāredz, kā vecāki lasa, bērni mācās no vecākiem. Ja vecāki tikai mutiski motivēs bērnu lasīt, bet paši to nedarīs, visdrīzāk arī bērns šos vecākus nesadzirdēs, tā būs tukša skaņa, un bērns nevēlēsies lasīt.

Mūsu lietuviešu kaimiņi ļoti daudz seminārus organizēja tieši vecākiem par lasītprasmes veicināšanu ne tikai savā skolā, bet arī vietējās bibliotēkās. Jāatzīst gan, ka mūsu skolas uzrunātie vecāki nebija tik naski semināra apmeklētāji (no 80 topošo pirmklasnieku vecākiem atsaucās vien tikai 14), lietuviešiem šai ziņā bija labāk veicies. Tomēr plinti krūmos nedomājam mest, turpināsim stāstīt par lasītprieku un lasītprasmes veicināšanu arī šī gada topošo pirmklasnieku vecākiem. Lai gan vecāki, kas piedalījās anketēšanā pēc apmācības seminārā bija vēl mazāk nekā to, kas atnāca uz semināru, tomēr nelielas izmaiņas, kas liecina par labu pozitīvai attieksmei pret kopīgu lasīšanu mājās ar bērniem, ir.

Semināra noslēgumā klātesošie tika iepazīstināti ar projekta gala produktu - mājas lapu (http://www.inspiredreader.net), kurā ir pieejami materiāli par lasītprieka un lasītprasmes veicināšanu kā vecākiem, tā pedagogiem. Mājas lapa vēl gan tiek papildināta un pilnveidota, taču arī šobrīd tajā ir atrodama vērtīga gan teorētiska, gan praktiska informācija darbam.

Paldies visiem projekta partneriem, paldies arī mūsu skolas sociālo zinību skolotājai Kristīnei Raipalai un sākumskolas un latviešu valodas, literatūras skolotajai Astrai Tukišai, kas strādāja ar vecākiem.

Īpašo paldies vēlos nodot mūsu 11.klases skolēniem, kas palīdzēja organizēt un vadīt šo semināru – Ilzei Cimdiņai, Krišjānim Lambertam, Kristeram Zariņam un Unai Zvirbulei.

Lai izdodas projektā gūtās atziņas, idejas realizēt dzīvē arī turpmāk!

 

Saite uz projekta mājas lapu: http://www.inspiredreader.net/

 

Iļģuciema vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā,

projekta vadītāja Guna Pudule


Aicinām piedalīties Nordplus projekta “Iedvesmotais lasītājs: kā par tādu kļūt?” noslēguma seminārā

 Semināra norises laiks: 2016.gada 10.novembris no plkst. 10:00 līdz 14:00

Semināra norises vieta: Dzirciema ielā 109, Rīgā

Semināra darba kārtība:

10.00 – 10.30

Reģistrācija un kafija

10.30 – 10.35

Iļģuciema vidusskolas direktores Ivetas Tauriņas uzruna

Muzikāls sveiciens.

10.40 – 10.45

Iļģuciema vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Gunas Pudules uzruna

10.45 – 11.05

Ieskats projekta idejas tapšanā. Mērķi, uzdevumi, aktivitātes. Biedrības “Ideju forums” valdes priekšsēdētājs Edmunds Vanags

11.05 - 11.15

Dialoģiskā metode, tās izmantošana praksē lasītprieka un lasītprasmes veicināšanai. Dr.paed. Aija Peršēvica

11.15 – 11.35

Latvijas pieredze (veiktās aktivitātes, rezultāti un idejas darbam nākotnē lasītprieka un lasītprasmes veicināšanai). Iļģuciema vidusskolas skolotājas Astra Tukiša un Kristīne Raipala

11.35 – 12.15

Kafijas pauze

12.15 – 12.35

Norvēģijas pieredze. Læringsverkstedet barnehager.

12.35 – 12.55

Lietuvas pieredze. Jonava Basic School “Lietava”

12.55 – 13.15

Projekta rezultātu kopsavilkums, mājas lapas prezentācija. Biedrības “Ideju forums” valdes priekšsēdētājs Edmunds Vanags

13.15 – 14.00

Kafija, neformālas sarunas, iepazīšanās ar skolu (skolas muzejs, sākumskolas klases u.tml.).

Semināra darba valodas: latviešu un angļu.

Dalībai seminārā lūdzam pieteikties līdz 2016.gada 8.novembrim pa e-pastu gpudule@gmail.com vai tālruni 67469127. (Papildu informāciju par semināru varat saņemt pa tālruni 67469190).


 Starptautiskais NordPlus projekts

„Iedvesmojošs lasītājs: Kā par tādu kļūt?”

2015./2016. mācību gadā skola piedalās Nordplus projektā “Iedvesmotais lasītājs: kā par tādu kļūt?” Projektā iesaistītie partneri ir Iļguciema viduskola (Latvija), biedrība „Ideju Forums (Latvija), Pamatskola „Lietava“ (Lietuva) and Learingsverkstedet bērnudārzs (Norvēģija).

Projekta  ietvaros ar ekspertu atbalstu ir izstrādāta metode, kas veicinātu bērnu interesi par lasīšanu kā darbību, kas ir pamats citu prasmju attīstībai, tostarp prasmei mācīties. Nordplus projekta “Iedvesmotais lasītājs: kā par tādu kļūt?” mērķis ir arī izveidot un attīstīt ilgtspējīgu sadarbības modeli starp pirmsskolas, pamatskolas un primārās aprūpes sniedzējiem (vecāki un citi ģimenes locekļi), lai veicinātu bērnu lasītprasmi.

2016.gada 7.jūnijā plkst.18.00 projekta ietvaros Iļģuciema vidusskola aicināja visus topošo pirmklasnieku vecākus uz izglītojošu semināru par lasītprieka un lasītprasmes veicināšanu. Semināru vecākiem vadīja skolotājas Astra Tukiša un Kristīne Raipala.

Semināra laikā vecāki tika iepazīstināti ar atziņām par vecāku lomu lasītprasmes veicināšanā 2-8 gadu vecumā, notika vecāku anketēšana, dalībnieki saņēma metodiskos ieteikumus-idejas un vingrinājumus, kurus īstenot, darbojoties kopā ar saviem bērniem.


Padarītais projekta ietvaros:

1)Parakstīts partnerības līgums par turpmāko sadarbību ar partneriem.
2) Bijusi tikšanās ar eksperti, kas pārstāvēs Latviju, Anitu Skalbergu par sadarbību projekta laikā. Eksperts nolemj  veikt pilotpētījumu kopā ar biedrības „Ideju Forums” komandu, lai noskaidrotu vecāku uzvedības un pārliecības, pirms tiek veidota kvantitatīva anketa par lasīšanu.

3) Bija tikšanās ar Novēģijas partneriem Latvijā. Tika prezentēta Norvēģijas bērnudārza pieeja lasītprasmes veicināšanai, pastāstīts par saturu lasītprasmes veicināšanas stundās, kas sastāv no ritma un simbolu apguves, valodas praktizēšanas, alfabēta mācības, sinonīmu un antonīmu mācīšanas, skaņu artikulācijas, atskaņu veidošanas, logotipu atpazīšanu un darba ar tekstu, piemēram, dažādām pasakām, stāstiem un dialogiem.

4) Ir izvirzīti eksperti no partnervasltīm. Lietuvas izvēlētais eksperts ir skolotāja, ar kuru jau iepriekš bijusi laba sadarbība citos projektos un kuras pētniecības tēmas saistītas ar lasītprasmes veicināšanu skolā sākumskolas vecumā. Norvēģija izvirza ekspertu no bērnudārza.
5) Ievākti pilotpētījuma dati. Iezīmēti hipotētiskie bērna lasītprasmi ietekmējošie faktori, kas varētu būt saistīti ar vecāku uzvedībām:

·         vecāku pārliecības par lasītprasmes nozīmību,

·         vecāku aktivitātes, kas saistītas ar bērnu lasītprasmes veicināšanu,

·         vecāku personīgās izjūtas saistībā ar viņu bērnības pieredzi, un šī brīža izjūtām, lasot priekšā saviem bērniem.

6) Ir noteikti galvenie pētniecības aspekti saistībā ar lasītprasmi:

·         vecāku lasīšanas uzvedības un to biežumi;

·         vecāku pārliecības par savu ietekmi bērnu lasītprasmes veicināšanā;

·         netiešs bērnu uzvedības mērījums par lasīšanas aktivitātēm;

·         mājas lasītprasmes vides izpēte (Home literacy environment), kas sevī ietver jautājumus par pieejamiem drukātā teksta resursiem un aktivitātēm, kas netieši saistītas ar bērna izglītošanu, piemēram, izglītojošu pārraižu skatīšanos.

7) Ir izveidota versija kvalitatīvai anketai un ir ievākta neliela izlase (n=23) ar datiem, lai gūtu atgriezenisko saiti par anketu un iespējamiem tās uzlabojumiem.

8) Izvirzīti pirmie uzdevumi saistībā ar metodes ieviešanu. Uzdevumi tiek doti ekspertiem. Šobrīd katrs eksperts ievāc informāciju par tām lasītprasmes iniciatīvām, kas pieejamas partnervalstī, lai tās vēlāk apkopotu PROJEKTA mājaslapā.

9) Tiek prezentēta projekta ideja Zviedrijas Augstākās izglītības padomes rīkotajā konferencē par lasītprasmes veicinošām aktivitātēm, tostarp ārvalstu pieredzēm šajā jautājumā.

10) Notiek vienošanās par tālāku eksperta pienākumu sadali. Noskaidrojam katra eksperta vēlamo darbības zonu saistībā ar metodes tehnisko daļu – vecāku apmācībām.

11) Ir izveidota gala versija anketai, kas šobrīd sastāv no:

·         demogrāfiskiem jautājumiem par vecāka izglītību un ienākumu līmeni;

·         ar lasīšanu saistītām aktivitātēm vecāku un bērna ikdienas dzīvē un to biežumi;

·         bērna uzvedībām saistībā ar lasīšanu un vecāku pārliecības par lasīšanu.

Anketa nodota partneriem tulkošanai. Plānots, ka Latvijā gala versiju piedāvāsim datu ievākšanai novembra pēdējā nedēļā.

12) Tiek veidoti mājaslapas vizuālā tēla prototipi.

24.11.2015.

Bildītes ar mūsu sadarbības partneriem no "Ideju foruma" Norvēģijas konferencē, prezentējot projekta ideju: