Sludinājums: Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības

 

 

Apstiprinu:

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas

vadītājs I.Balamovskis

 

_______________________

2018. gada 17.oktobrī

 

 

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības

NOMAS OBJEKTA ADRESE

Rīgā, Dzirciema iela 109

KADASTRA APZĪMĒJUMS

Skolas ēka, būves kadastra apzīmējums  0100 077 0184 001

IZNOMĀJAMO TELPU PLATĪBA

Skolas ēkas daļa, iznomājamo telpu platība – 74,1 m2.

PIESAISTĪTĀ ZEMESGABLA DOMĀJAMĀ DAĻA UN PLATĪBA PROPORCIONĀLI AIZŅEMTAJAI TELPU PLATĪBAI

Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 0100 077 0184

741/100234 domājamās daļas, ar platību 151,91 m2

IZMANTOŠANAS VEIDS

Šūšanas darbnīcas vajadzībām.

 

IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA

Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Eiroeksperts grupa” 08.03.2018. noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu – Iļģuciema vidusskolas ēkas telpām un zemei noteikta izsoles nosacītā nomas maksa – 2,10 EUR/m2 (bez PVN).

IZSOLES SOLIS

0,10 EUR/m2

Iznomāšanas termiņš

5  (pieci) gadi

izsoles veids, datums, laiks, vieta

Rakstiska izsole notiks 2018.gada 31.oktobrī, plkst. 9:30

Termiņš pieTEIKUMU iesniegšanai

Pieteikumi jāiesniedz, līdz 2018.gada 30.oktobrim plkst. 16:30, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, 2.stāvā.

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

Nav

 

IZNOMĀTĀJS

Iļģuciema vidusskola, Dzirciema iela 109, Rīgā  LV-1055

NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 2.stāvā un Rīgas pilsētas pašvaldības tīmekļvietnē https://pasvaldiba.riga.lv, kā arī Iļģuciema vidusskolā un tīmekļvietnē www.icvs.lv.

OBJEKTA APSKATE

(vieta, laiks)

Objektu var apskatīt darbdienās, kontaktpersona: direktore I.Tauriņa, tālrunis 67469690