Sludinājums: Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības - 4.03.2016

Apstiprinu:

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas

vadītājs I.Balamovskis

 

_______________________

2016. gada 29.februārī

 

 

 

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības

NOMAS OBJEKTA ADRESE

Rīgā, Dzirciema ielā 109

KADASTRA APZĪMĒJUMS

Skolas ēka, būves kadastra apzīmējums  0100 077 0184 001

IZNOMĀJAMO TELPU PLATĪBA

Skolas ēkas daļa, iznomājamo telpu platība – 24,1 m2.

IZMANTOŠANAS VEIDS

Friziera un manikīra pakalpojumu sniegšanas vajadzībām.

IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA

Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Eiroeksperts” 20.01.2016. noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu – Iļģuciema vidusskolas ēkas telpām noteikta izsoles nosacītā nomas maksa – 3,00 EUR/m2 (bez PVN).

IZSOLES SOLIS

0,10 EUR/m2

pIESAISTĪTĀ ZEMES GABALA NOMAS MAKSA

Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc telpu nomas līguma parakstīšanas ierasties Rīgas domes Īpašuma departamentā, lai noslēgtu attiecīgu zemes nomas līgumu.

Iznomāšanas termiņš

5 (pieci) gadi

izsoles veids, datums, laiks, vieta

Rakstiska izsole notiks 2016.gada 14.martā, plkst. 17:00,  Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, 378.kab.

Termiņš pieTEIKUMU iesniegšanai

Pieteikumi jāiesniedz, līdz 2016.gada 14.martam plkst. 16:30, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, 2.stāvā.

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

Nav

 

IZNOMĀTĀJS

Iļģuciema vidusskola, Rīgā, Dzirciema ielā 109,  LV-1055.

NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 2.stāvā un Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.riga.lv.

OBJEKTA APSKATE

(vieta, laiks)

Objektu var apskatīt darbdienās, kontaktpersona: Iveta Tauriņa, tālrunis 67469690, 67469190.