Paziņojums - sludinājums

Paziņojums (ievietots 12.10.2018)

1. Iznomātājs:

Rīgas Iļģuciema vidusskola piedāvā iznomāt neapdzīvojamo ēkas daļas telpu pagrabstāvā 74,1 m²,Rīgā,Dzirciema ielā 109,būves kadastra apzīmējums 01000770184001.Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-šūšanas darbnīcas vajadzībām.

2.Nosacītā cena:

2.1 EURO 2,10 par 1m2+ PVN + patērētā elektroenerģija + apsaimniekošanas izdevumi.

2.2. Izsoles solis- 0,10 EURO  par 1 m2.

3. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

3.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

4. Komerclīguma darbības laiks un līguma īpašie nosacījumi:

4.1. Līguma noslēgšanas termiņš – 5 gadi no līguma noslēgšanas brīža.

4.2. Iznomātājs ir tiesīgs izbeigt nomas līgumu pirms termiņa, par to rakstiski paziņojot nomniekam.

5. Pieteikšanās termiņš:

5.1.Ar izsoles noteikumiem un līguma projektu var iepazīties var iepazīties uz  vietas Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Kr. Valdemāra  ielā 5,2.stāvā un Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā.

5.2.Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā jāiesniedz līdz 2018.gada 16.oktobrim, plkst.16:30, Rīgā, Kr. Valdemāra  ielā 5,2.stāvā klientu apkalpošanas centrā.

 5.3.Pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu -  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR bez PVN mēnesī.”

Rīgas Iļģuciema vidusskolas iznomāšanas komisija.

 

 

 


Vakances