Paziņojums - sludinājums

Apstiprinu:

Iļģuciema vidusskolas p.i.

 G.Pudule


Paziņojums(ievietots07.03.2019)

1. Iznomātājs:

Rīgas Iļģuciema vidusskola piedāvā iznomāt neapdzīvojamo ēkas daļas telpu pagrabstāvā 20,5 m²,Rīgā,Dzirciema ielā 109,būves kadastra apzīmējums 01000770184001.Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis-palīgtelpas(noliktavas) vajadzībām.

2.Nosacītā cena:

2.1 EURO 2,20 par 1m2+ PVN + patērētā elektroenerģija + apsaimniekošanas izdevumi.

2.2. Izsoles solis- 0,15 EURO  par 1 m2.

3. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

3.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

 4. Komerclīguma darbības laiks un līguma īpašie nosacījumi:

4.1. Līguma noslēgšanas termiņš – 5 gadi no līguma noslēgšanas brīža.

4.2. Iznomātājs ir tiesīgs izbeigt nomas līgumu pirms termiņa, par to rakstiski paziņojot nomniekam.

4.3. Nomnieks ir tiesīgs izbeigt nomas līgumu pirms termiņa, par to rakstiski paziņojot Iznomātājam .

 5. Pieteikšanās termiņš:

5.1.Ar izsoles noteikumiem un līguma projektu var iepazīties var iepazīties uz vietas Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Kr. Valdemāra  ielā 5,2.stāvā,Iļģuciema vidusskolas kancelejā.

5.2.Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā jāiesniedz līdz 2019.gada 14.martam, plkst.16:00, Rīgā, Dzirciema ielā 109 Iļģuciema vidusskolas kancelejā 203.kab.

 5.3.Pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu -  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR bez PVN mēnesī.”

 Rīgas Iļģuciema vidusskolas iznomāšanas komisija.

 

 

 


Vakances