Paziņojums - sludinājums


Paziņojums (ievietots 4.12.2018)

 1. Iznomājamais objekts.

1.1. „RD IKSD Iļģuciema vidusskola” (turpmāk – Iestāde) iznomā Iestādes telpas, tajā skaitā zemes vienības daļas Rīgā, Dzirciema ielā 109, ar kopējo telpu platību 21,7 kv.m.,kafejnīcas izvietošanai skolas 1. stāva ēdamzālē ar ierobežotu publisku pieejamību.

2. Mērķis, nosacījumi

2.1. Nodrošināt centra audzēkņu, viņu pavadošo personu un darbinieku ēdināšanas pakalpojumus.

2.2. Kafejnīcas darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 9:00 līdz plkst. 15:00.

2.3. Kafejnīcai jānodrošina – siltos ēdienus un dzērienus; aukstās uzkodas; desertu; smalkmaizītes; sulas; dzērienus un saldumus.

2.4. Pretendenta piedāvāto tirgotajam sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 51.punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais ēdiena sortiments atbilst minētajām prasībām.

2.5. Ēdienu gatavošanai jāizmanto tikai svaigi un labas kvalitātes produkti.

2.6. Jāievēro noteikumi, kuri atbilst izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.

2.7. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam izglītības iestādēs.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):

2,91EUR/ kv.m + PVN+ patērētā elektroenerģija+ apsaimniekošanas izdevumi

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002.gada 27 .decembra noteikumu Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 51.punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

5.1.5 gadi no līguma noslēgšanas brīža

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2018.gada 10.decembra plkst.16:30, Rīgā, Dzirciema ielā 109,202.kabinetā.

 Pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu -  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

7. Papildus informācija:

7.1. Tel.67462502, Raimonds Ezerietis, direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

Iļģuciema vidusskolas iznomāšanas komisija.


Vakances