Health CREDU

 

 

 

Iļģuciema vidusskola arī nākamajā mācību gadā turpinās darbu

Erasmus+ projektā “Health CREDU”

(Veselīgas un drošas mācību vides veidošana – pamats iekļaujošai un kvalitatīvai izglītībai)

 

Projekta mērķis ir uzlabot visas skolas kopienas socioemocionālo kompetenci, veidot pievilcīgu, radošu, veselīgu mācību vidi, kas uzlabotu mācīšanās procesu un sekmētu skolēnu mācību motivāciju. Projekts tiek īstenots no 2018.gada oktobra līdz 2020.gada septembrim. Skola projektā sadarbojas ar partneriem no Lietuvas (Jonavas pamatskola “Lietava”, kas ir projekta vadošais partneris, Lietuvas sociālo pētījumu institūts, nevalstiskā organizācija "Tolerances un fiziskās labklājības izglītības centrs" ) un Kipras (ģimenes un bērnu atbalsta asociācija “ KIBOTOS”).

Šis projekts ir kā papildu rīks skolā īstenotajam starptautiskajam projektam “Mācīties būt” (“Learning to Be”), kurā pastiprināta uzmanība tika pievērsta skolēnu sociāli emocionālo prasmju attīstīšanai un novērtēšanai (http://icvs.lv/macities-but).

Lai arī skolēni jau bauda vasaras brīvlaiku, projektā iesaistītie skolotāji  (Guna Pudule, Lidija Izotova, Marija Mitenberga, Edīte Zilteka, Šaiena Elija Pole) turpina strādāt. Šobrīd tiek pabeigts darbs pie skolotāju apmācības kursa satura, metodikas izstrādes, kas piedāvātu skolotājiem praktiskus piemērus, rīkus vispirms jau sevis izpratnei, savas rīcības izprtnei sarežģītākās  situācijās, kas veidojas klasē komunikācijā ar skolēniem un kas traucē sasniegt izvirzītos mācību mērķus un skolēniem gūt ausgtākus mācību rezultātus. Jo tikai tāds skolotājs, kas ir pārliecināts par sevi, savu rīcību, spēj tikt galā ar grūtībām (vai novērst tās), kas rodas mācību procesā. Un tāpat izstrādātā metodika piedāvās rīkus, kas palīdzētu skolotājiem veidot klasē emocionāli drošu sadarbības vidi, kurā valda savstarpējā uzticība, palielinot skolēnu iesaisti mācību procesā.

Metodika sastāv no 3 daļām:

1) skolotājs kā koučs (rīki, kas palīdz skolotājam klasē veidot efektīvu komunikāciju ar skolēniem);

2) skolotāja pašizpratne (rīki, kas palīdz skolotājam izprast sevi, savu rīcību dažādās situācijās, tostrap stresa situācijās, kā arī rīki, kas palīdz novērst vai tikt gala ar emocionālo pārslodzi);

3) konfliktu pārvaldība klasē.

Skolotāju apmācības notiks 2020.gada janvārī Rīgā, Iļguciema vidusskolā, tajās piedalīsies katras dalībvalsts 5 skolotāji, kuri pēc tam 4 mēnešus aprobēs kursos apgūto mācību procesā.

 

 

Projekta koordinatore Guna Pudule


Uzsākam darbu projektā “Health CREDU”

(Veselīgas un drošas mācību vides veidošana – pamats iekļaujošai un kvalitatīvai izglītībai)

 

Pagājušās nedēļas nogalē (8.,9.novembrī) Erasmus + projekta "Health CREDU" ietvaros direktore Iveta Tauriņa, direktores vietniece Guna Pudule un krievu valodas skolotāja Lidija Izotova viesojās Lietuvā, Jonavā, lai kopā ar projekta partneriem no Lietuvas un Kipras plānotu un pārrunātu projektā paredzētās aktivitātes. Projekta koordinējošā skola ir Jonavos "Lietavos" pamatskola, kura ar mums kopā darbojās arī Nordplus projektā “Iedvesmotais lasītājs: kā par tādu kļūt?”

Projekta mērķis ir uzlabot visas skolas kopienas socioemocionālo kompetenci, veidot pievilcīgu, radošu, veselīgu mācību vidi, kas uzlabotu mācīšanās procesu un sekmētu skolēnu mācību motivāciju. Projekts tiks īstenots no 2018.gada novembra līdz 2020.gada septembrim.


Vakances