Metodiskais darbs

Skolotāju darbs 4.janvāra tematiskajā pedagoģiskās padomes sēdē

 Viena no šī mācību gada metodiskā darba prioritātēm ir darbs pie labas, efektīvas mācību stundas plānošanas un plānotā īstenošanas dzīvē. Septembrī skolotāji vienojās par to, kas ir laba, efektīva mācību stunda, kādi ir labas, efektīvas mācību stundas kritēriji.

Tika izvirzīti 3 kritēriji:

·  mērķtiecīga, strukturēta stunda,

·  pozitīva disciplīna,

·  stundā strādā, iesaistās gan skolēni, gan skolotājs

Šoreiz teorētiskajā daļā pārrunājām, kāda ir labas, efektīvas mācību stundas uzbūve, bet praktiskajā daļā skolotāji pāros veidoja 1 mācību stundas plānu, ievērojot iepriekš teorijas daļā izrunāto. Pēc aptuveni 50 min. darba skolotāji ar saviem plāniem iepazīstināja citus kolēģus, kuri izteica savu viedokli, izmantojot 3P metodi (paslavē, pajautā, papildini). Rezultātā tapa 15 mācību stundu plāni, kurus kolēģi var turpināt apskatīt un iepazīties ar tiem skolotāju istabā, varbūt pat izmantot kādā no tuvākajām mācību stundām.

Neiztikt arī bez mājasdarba – līdz 2017.gada aprīlim visiem skolotājiem pāros ir jāsagatavo un jānovada 1 atklātā mācību stunda, uz kuru aicina pārējos kolēģus.

Paldies skolotājai Indrai Eglei, Guntai Tropai, Lidijai Izotovai, kas dalījās ar savu kursos iegūto pieredzi un palīdzēja organizēt šo metodisko pasākumu!

Galerija

 Iļģuciema vidusskolas

direktores vietniece izglītības jomā

Guna Pudule


 Latviešu un angļu valodas skolotājas dodas pieredzes apmaiņā uz Brocēnu vidusskolu

2016.gada 30.novembrī latviešu valodas skolotājas Andra Brice, Guna Pudule, Astra Tukiša, Sandra Zaiko kopā ar angļu valodas skolotājām Guntu Tropu, Lidiju Izotovu, Indru Egli un skolas direktori Ivetu Tauriņu devās metodiskajā izbraukumā uz Brocēnu vidusskolu. Sadarbība aizsākās jau 2015./2016.mācību gadā, kad pie mums viesojās Brocēnu novada skolu latviešu valodas skolotājas.

Šogad devāmies atbildes vizītē, bet nu jau ar mērķi paplašināt sadarbību. Metodiskās dienas ietvaros mūsu skolotājas vēroja 4 latviešu valodas stundas un 2 angļu valodas stundas. Brocēnu vidusskolas skolotājas dalījās pieredzē un veiksmes stāstos. Noskatījāmies arī literāri muzikālu priekšnesumu “Čaka Rīga”, bet dienas beigās viesojāmies Saldus pārtikas kombinātā.

Brocēnu vidusskolas skolotājas un skolotājus Iļģuciema vidusskolā atkal gaidīsim ciemos nākamajā mācību gadā, tā turpinot aizsāktās tradīcijas. Savstarpēji daloties ar veiksmēm, gūstam jaunas idejas darbam.  

 Galerija