Projekti

Iļģuciema vidusskolas skolēni jau 2.gadu dosies uz Slovākiju, kur piedalīsies projektā "International Village", ko Eiropas kontekstā var uzskatīt pat par unikālu

Projektā iesaistās skolēni no Eiropas Savienības valstīm, lai piedalītos angļu valodas darbnīcās, kuras vada atraktīvi un pieredzējuši pasniedzēji no Kanādas, ASV, Lielbritānijas un Austrālijas, skolēni kopā arī sporto, piedalās dažādās mākslas un mūzikas darbnīcās, dodas interesantās ekskursijās pa Slovākiju un Poliju.

Tā kā nometnes valoda ir angļu, tā ir lieliska iespēja papildināt un uzlabot savas valodu zināšanas un prasmes, bet pats galvenais tomēr ir citu valstu kultūru un tradīciju iepazīšana, jaunu draugu iegūšana un neaizmirstamas atmiņas par nometnē piedzīvoto. Šogad Iļģuciema vidusskolas skolēni dosies uz nometni no 13.septembra līdz 19.septembrim.


Apstiprināts Nordplus finansējums jaunam starptautiskam projektam „The inspired reader: how to become one”

Sadarbībā ar biedrību „Ideju forums”, Jonava Basic School „Lietava” ( Lietuva, Jonava), Laeringsverkstedet AS (Norvēģija, Vennlig hilsen) un Nordplus granta atbalstu 2015./2016.mācību gadā Iļģuciema vidusskola īstenos projektu The inspired reader: how to become one”, kura ietvaros paredzēts:

1) izstrādāt inovatīvu metodi, kas veicinātu bērnu interesi par lasīšanu kā darbību (kas veido pamatu citu prasmju attīstībai), savlaicīgi izglītojot un iesaistot lasītprasmes attīstīšanā arī vecākus;

2) izveidot un attīstīt ilgtspējīgu inovatīvu sadarbības modelis starp pirmsskolu, pamatskolu un vecākiem (ģimeni), lai veicinātu bērnu lasītprasmi.

Projektā tiks iesaistīti sagatavošanas grupas bērni un 7, 8 gadus veci skolēni.

Projektam tiks piesaistīti arī kvalificēti atbilstošās jomas eksperti.


Skolēnu viesošanās Rīgas 54.vidusskolā

Š.g.6.maijā 9.,10.,11.,12.klases skolēni devās uz Rīgas 54.vidusskolu, lai vērotu teātra izrādi „Re:Atmoda” (režisore D.Balčus, lomās – profesionāli aktieri: Ance Muižniece, Pāvels Griškovs, Kristaps Ķeselis vai Igors Šelegovskis, Ruta Vītiņa, Egija Silāre, Dainis Sumišķis) un pēc izrādes kopā ar aktieriem un kaimiņskolas skolēniem diskutētu par sabiedrības integrācijas jautājumiem.

Pasākums notika projekta „Izrāde „Re:Atmoda”” ietvaros.

Projekta mērķis: veicināt sapratni, cieņu, iecietību starp Latvijā dzīvojošo latviešu un citu tautību jauniešiem, nākotnē veidojot saliedētu un uz kopīgiem mērķiem orientētu sabiedrību.

Izrādes "Re:Atmoda" darbība norisinās 1990.gadu sākuma Rīgā, Atmodas laikā. Pilsētas centrā ir barikādes un ir ieņemts "Preses nams". Bet par visu svarīgāks ir kādas Rīgas daudzdzīvokļu mājas jumts, uz kura skan Viktora Coja mūzika un atmostas kāda pirmā mīlestība. Izrāde “Re:Atmoda” ir stāsts par izvēlēm — gan tām, kuras izdara stāsta varoņi — jaunieši —, gan tām, kuru priekšā ir tikko atjaunotā Latvijas valsts. Izrāde "Re:Atmoda" ir par netveramām sajūtām, kādas mūs pārņem un kādām reizēm ļaujamies kardinālu pārmaiņu apstākļos. Šīs ir refleksijas par to, kā bija, un fantāzija par to, kā varēja būt.

Pēc izrādes bija diskusija, kuru vadīja profesionāls žurnālists. Diskusija bija par izrādē attēlotajiem vēsturiskajiem notikumiem, kā arī par atšķirīgo un vienojošo  dažādu tautību vidū.


Iļģuciema vidusskolas 10.,11.klases skolēni piedalās

starptautiskās programmas "NORDPLUS" projektā

"Atbalsts vispārizglītojošo skolu jauniešu integrācijai Baltijas valstu darba tirgus prioritārajās tautsaimniecības nozarēs"

PVS ID: 2654, NPJR-2013/10457

Projekta mērķis: veicināt izglītības kvalitātes uzlabošanu, izglītības radošuma un jauninājumu attīstību.

Projektā plānotās aktivitātes:

  • izglītojošas un informatīvas programmas, lekcijas un materiālu izstrāde par prioritārajām tautsaimniecības nozarēm Baltijas valstīs.
  • uzņēmumu apmeklējumi;
  • jauniešu - līderu/multiplikatoru apmācība nometnē Latvijā;
  • līderu/multiplikatoru vadīti izbraukuma semināri "Jaunietis - jaunietim par karjeras iespējām";
  • jauniešu pieredzes apmaiņas braucieni uz Lietuvu un Igauniju;

Projekta mērķa grupa: Rīgas vispārizglītojošo skolu jaunieši, kā arī Lietuvas un Igaunijas jaunieši
Īstenošanas laiks: 2014. gada maijs - 2015. gada novembris 

Projekta aktivitātes


Mēs piedalāmies

Rīgas skolu un izglītības attīstības

projektā „ Izglītība izaugsmei”

 

Projektu organizē RD IKSD un RIIMC.

Projekta mērķis ir veicināt izpratni par izglītības procesu attīstību un mērķtiecīgu inovāciju ieviešanu.

Uzdevumi:

-          apzināt un popularizēt labās prakses piemērus inovāciju ieviešanā,

-          aktivizēt skolas vadību izzinošai un radošai darbībai, 

-          veicināt pedagoģiskā personāla ieinteresētību savā un skolas attīstībā, 

-          veicināt Rīgas skolu vadību sadarbību.

 

Projekta darbības laiks – 2014. gada novembris – 2015. gada jūnijs.

 

Projektu veido 3 aktivitātes:

1. Skolu komandu darba grupas „Domājam, darām kopā”

Šīs aktivitātes ietvaros skolu komandas (2-4 vadības pārstāvji no skolas, tai skaitā skolas direktors) var izvēlēties vienu no piecām piedāvātajām darba grupām, kurā darboties projekta gaitā. 

2. Pedagogu radošās darbības konkurss „Radi, rādi, redzi

Konkursam skolas piesaka 1-2 pedagogus, kuri konkursa laikā demonstrē savu izvēlēto pētnieciski praktisko mācību metodi citiem pedagogiem. 

3.  Skolu veiksmes stāsti „Mācot mācāmies paši”

Skolas savus veiksmes stāstus skolas attīstībā, mācību darbā, audzināšanas darbā, ārpusklases pasākumos, darbā ar vecākiem un citās jomās demonstrē citu skolu pedagogiem atklātajās metodiskajās pēcpusdienās, semināros, diskusijās un citos veidos pēc skolas ieskatiem. 

 

Projekts „Izglītība izaugsmei” noslēgsies ar  „Izglītības forumu” 2015. gada 17.- 18. jūnijā.

 

Mūsu skola piedalās šī projekta 2 aktivitātēs:

-          Skolu komandu darba grupas „Domājam, darām kopā” (direktore Iveta Tauriņa un direktores vietniece mācību darbā Guna Pudule un Aija Staģe).

-          Pedagogu radošās darbības konkurss „Radi, rādi, redzi” (bioloģijas skolotājs Zigfrīds Jezerskis, ķīmijas skolotāja Dace Samete).

 

Domājam un darām kopā” aktivitātes ietvaros skolas vadības komandām bija iespēja pieteikties dalībai kādā no 4 darba grupām:

-          skolas komandas darbības rezultativitāte un profesionalitāte;

-          skolu vadības komandu mērķtiecīga savstarpējā sadarbība,

-          skolas stratēģija Rīgas nākotnes perspektīvai;

-          efektīva cilvēkresursu vadība.

Visas darba grupas vada augsta ranga profesionāļi atbilstošajā jomā, saistīti gan ar izglītības, gan biznesa vidi.

Tikšanās skolas vadības komandām ir 1 reizi mēnesī, kuru laikā darba grupas pārstāvji gan mācās (tiek pieaicināti dažādi profesionāli lektori), gan izzina situāciju, gan pēta problēmjautājumus, meklē risinājumus, kā arī gatavo ziņojumu noslēguma forumam.

 

Mūsu skolas vadības komanda pieteicās uz darba grupu ”Skolas komandas darbības rezultativitāte un profesionalitāte”, kura tika apvienota ar darba grupu „Skolu vadības komandu mērķtiecīga savstarpējā sadarbība”.

Apvienotās darba grupas ietvaros visa projekta laikā tiks meklētas atbildes un risinājumi uz jautājumiem:

Kā noteikt komandas stiprās un vājās puses? Kā diagnosticēt skolas izaugsmes vajadzības? Kā deleģēt pienākumus? Kā motivēt komandu? Kas ir profesionāla skolas komanda? Kā pieņemt lēmumus? Kā tikt galā ar uzdevumu un informācijas daudzumu? Kā veidot sadarbību starp skolu vadību komandām? Kā īstenot kopīgu mācīšanos un pieredzes apmaiņu starp skolām? Kādi var būt sadarbības un profesionālā atbalsta modeļi?

 

Savukārt pedagogu radošās darbības konkursa „Radi, rādi, redzi” 1.kārtas ietvaros pedagogi demonstrēs pētnieciski praktisko mācību metodi citiem pedagogiem (uzstāšanās ilgums 20-30 min., 10 min. jautājumiem). Konkursa dalībniekus pēc noteiktiem kritērijiem vērtēs profesionāla žūrijas komisija.  Dalībniekiem, kas iekļūs 2.kārtā, tiks organizēts izglītojošs seminārs, un viņi uzskatāmi prezentēs izstrādāto metodi izglītības forumā 2015.gada 17.jūnijā.


Iļģuciema vidusskolas sadarbība ar Hildeshaimas universitāti Vācijā

 

Laikā no 2015.gada 28.februāra līdz 2015.gada 17.martam mēs gaidām ierodamies mūsu skolā ciemiņu no Vācijas  Hildeshaimas universitātes - studenti Viktoriju Zērtu.

Mūsu skolas vācu valodas skolotājas Santas Vaivades -Veseres vadībā viņa izies savu pedagoģijas praksi vācu valodas mācīšanā svešvalodas stundās visu vecumu skolēnu klašu grupām - gan tiem skolēniem, kuri ir izvēlējušies vācu valodu kā otro svešvalodu pamatskolā un vidusskolā, gan tiem, kas vācu valodu izvēlējušies kā trešo svešvalodu vidusskolas klasēs.

Skolotāja Santa Vaivade-Vesere jau iepriekš ir bijusi mentore divām citām studentēm no Vācijas, kas izgājušas praksi citā skolā.

Ceram, ka arī mūsu skolas skolēni ar prieku šajā laikā apgūs gan jaunas zināšanas, gan arī nostiprinās jau esošās zināšanas vācu valodā.

Uz tikšanos vācu valodas stundās mūsu skolā!

 

Vācu valodas skolotāja

Santa Vaivade-Vesere