Skolas metodiskais darbs

Metodiskā pēcpusdienas Iļģuciema vidusskolā

Kopš pagājušā mācību gada mēs skolā esam uzsākuši karjeras izglītības integrāciju mācību priekšmetu stundās. Š.g.1.aprīlī metodiskajā pēcpusdienā skolotāji jau dalījās pieredzē par to, kā ir veicies ar karjeras izglītības integrēšanu mācību priekšmetu stundās.

Metodiskās pēcpusdienas 1.daļā direktores vietniece Guna Pudule stāstīja par karjeras vadības prasmju integrāciju mācību priekšmetu stundās, sasaistot teoriju ar praktiskiem piemēriem. Bet pēcpusdienas 2.daļa tika veltīta skolotāju pašu konkrētiem stundas piemēriem un metodēm, kā dažādās mācību priekšmetu stundās ir iespējams integrēt karjeras izglītības saturu.

Gatavojoties metodiskajai pēcpusdienai, katrs skolotājs izstrādāja un iesniedza izstādei vienu metodisko materiālu ar aprakstu, mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem u.tml.karjeras izglītības integrācijai mācību priekšmetu stundās. Skolotāju izstrādātie materiāli (darba lapas, stundu apraksti, konspekti u.tml.) tiks apkopoti vienotā skolas metodiskajā materiālā, kas būtu pieejams visiem skolas pedagogiem, lai smeltos idejas ikdienas darbam.

Interesantākās, labākās prezentācijas un bagātākā pieredzes krātuve saņēma nelielu veicināšanas balviņu

Direktores vietniece izglītības jomā Guna Pudule


 Dalāmies pieredzē ar Valdorfskolas pedagogiem

 21.aprīlī mūsu skolā viesojās 19 Valdorfskolas pedagogi.

Skolas sadarbība ar Valdorfskolu tika uzsākta rudenī, kad mūsu skolotāji viesojās Valdorfskolā un vēroja ne tikai mācību stundas, bet arī darbojās darbnīcās, iepazīstot valdorfpedagoģiju.

Šoreiz mūsu skolotāji – latviešu valodas skolotāja Sandra Zaiko, ķīmijas skolotāja Dace Samete un bioloģijas skolotājs Zigfrīds Jezerskis, sākumskolas skolotāja Dzintra Viduka, vācu valodas skolotāja Santa Vaivade-Vesere, sporta skolotājs Artūrs Lasmanis - rādīja savas mācību stundas.

Tāpat Valdorfskolas skolotājiem bija iespēja vērot mūsu skolas teātra pulciņa „Kuššss...” izrādi „Spoks”. Bet pēc izrādes pie kafijas tases diskutējām par redzēto vērotajās mācību stundās.

            Latviešu valodas skolotāja Sandra Zaiko demonstrēja latviešu valodas stundu 5.klasē – „Pulksteņa draugu tikšanās”. Skolotāja parādīja, kā var veiksmīgi izmantot „pulksteņa draugu metodi” leksikas apguvē.

Savukārt ķīmijas skolotāja Dace Samete un bioloģijas skolotājs Zigfrīds Jezerskis demonstrēja, kā  sasaistīt ķīmiju un bioloģiju  9.klasē, pildot laboratorijas darbu „PH līmenis gremošnas traktā”.

Sākumskolas skolotāja Dzintra Viduka veiksmīgi sasaistīja latviešu valodas un dabaszinību tēmu apguvi 1.klasē – „Putnu dziesmas pavasarī”, izmantojot arī interaktīvo tāfeli.

Vācu valodas skolotāja Santa Vaivade-Vesere radoši strādāja 8.klasē, stundas tematam par pamatu ņemot vienu dzejoli.

Un sporta skolotājs Artūrs Lasmanis 1.klasē kā mācību metodi izmantoja rotaļas.