British Council un RIIMC kopprojekts “Darīt kopā”

 

 http://brand.britishcouncil.org/wp-content/uploads/2012/03/corp.gif

 

Turpinām darbu projektā “Vienā laivā”

Lai arī skolēniem ir brīvdienas, mūsu skolas skolotāji kopā ar Rīgas 54.vidusskolas skolotājiem šodien (21.10.2019.) cītīgi strādāja. Tika organizēts projekta "Vienā laivā seminārs. Projekta mērķis ir veicināt abu skolu ideju, pieredzes apmaiņu mācību stundu un pasākumu plānošanā, vadīšanā.

Semināra 1.daļā Marija Rimša un Tatjana Muranova iepazīstināja kolēģus ar pieredzi, kas gūta viesojoties Skotijā, Edinburgas skolās. Guna Pudule stāstīja par produktīvu mācību stundu (stundas daļām, dziļās mācīšanās pamatelementiem), par izmērāmu sasniedzamā rezultāta formulēšanu. Savukārt Tatjana Muranova pastāstīja par bilingvālās izglītības specifiku. Un semināra 2.daļā skolotāji mēģināja jau teoriju pielietot praksē, grupās veidojot mācību stundu plānus.


Kā ieguvumus skolotāji min:
"Dažas labas idejas, paņēmieni darbam stundā."
"Lielāka skaidrība par SR, kā to formulēt."
"Pārdomāju, kā darboties 12.klasē."
"Iespaidi, atziņas par citas valsts pieredzi."
"Pārliecību, ka krievu skolās latviešu valodu māca līdzīgi kā latviešu skolās (spējām vienoties, strādājot grupā)."
"Uzzināju par uzdevumu daudzveidību, kā arī to, cik kreatīvi var interpretēt stundas saturu."
"Lielāka skaidrība, kā efektīvi plānot stundu."
"Darbošanās grupā, kolēģu viedokļu uzklausīšana, izvērtēšana, papildināšana sasniedzamā rezultāta noformulēšanā konkrētajai stundai. Paldies!"
"Vienreizējas kolēģu idejas. Reāli, izpildāmi plāni (stundu plāni)."
"Laiks pagāja nemanot! "Pasmadzeņoju!""

Liels paldies visiem par darbu!Projekts "Vienā laivā (uz izaugsmi, viens otru papildinot)" organizēts projekta “Darīt kopā” (“Building Trust through Collaboration”), ko vada British Council Latvia un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, ietvaros.

 

 


Vizīte Edinburgā

 

Projekts turpinās! Tā ietvaros pirmajā oktobra nedēļā Rīgas 54. vidusskolas un Iļģuciema vidusskolas pārstāves Tatjana Muranova un Marija Rimša kopā ar kolēģiem no citām skolām un izglītības pārvaldēm Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Jūrmalā un Rēzeknē devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Edinburgu Skotijā.

Vizītes laikā skolu pārstāvji iepazinās ar Skotijas izglītības sistēmu un to, kā tiek īstenots uz kompetencēm balstītais izglītības standarts Curriculum for Excellence, kas valstī ieviests 2010. gadā. Apmeklējot četras skolas (St Ninian’s Primary School, Shawlands Academy, St David’s High School, Dalkeith school campus), projekta dalībniekiem bija iespēja uzzināt, kā skolas Skotijā organizē sadarbību ne tikai skolas ietvaros, bet arī pilsētas un valsts līmenī.

Ikviens mājās devās ar jaunām atziņām un idejām par to, kā var organizēt mācību un audzināšanas darbu, kā palīdzēt mūsu skolēniem sasniegt viņu virsotnes, kā organizēt sadarbību visos līmeņos. Nevarēja nepamanīt skotu drosmi atzīt, ka arī viņu skolās un izglītības sistēmā kopumā pastāv dažādas grūtības, bet tā vietā, lai meklētu vainīgo, problēmas tiek risinātas – tiek meklēti paņēmieni un metodes, kā strādāt, lai katram skolēnam būtu iespēja tiekties uz izcilību. Par to arī ir viņu izglītības standarts Curriculum for Excellence.

Mēs noteikti daudz varam mācīties no Skotijas. Šī pieredze lieliski parādīja, kā uz kompetencēm balstītā pieeja var tikt īstenota, kādu domāšanas veidu tā attīsta, kādas sadarbības prasmes tā pilnveido un ko mēs jau tagad varam darīt, lai palīdzētu mūsu skolēniem mācīties. Tomēr jāpiebilst, ka redzētais pierāda, ka pie mums jau daudz kas notiek labi un ir lietas, ko skoti var mācīties arī no mums. Mēs esam ceļa sākumā un tagad – tikai uz priekšu!

    

 

Paldies British Council Latvia un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs par iespēju!

 

 

 

 

Rakstu sagatavoja Marija Rimša


Uzsākam darbu British Council un RIIMC kopprojektā “Darīt kopā”

13.-14.augustā mūsu skolas skolotājas Guna Pudule un Marija Rimša piedalījās British Council pārstāvniecības Latvijā un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra kopprojekta skolām “Darīt kopā” (“Building Trust through Collaboration”) 2 dienu ievadseminārā  atpūtas kompleksā “Turbas” Ikšķiles novada Tūrkalnē.

Šajā projektā ar 5 Latvijas pašvaldību Izglītības pārvalžu uzaicinājumu piedalās 14 skolu skolotāji no Liepājas, Rēzeknes, Rīgas, Jūrmalas un Ventspils latviešu un mazākumtautību skolām, veidojot skolu sadarbības pārus. Mūsu skola sadarbosies ar Rīgas 54.vidusskolu.

Lielais projekta virsmērķis ir veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām ideju un pieredzes apmaiņai mācību procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei, gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai 2020./21. mācību gadā - starp viena vai dažādu priekšmetu skolotājiem, vadības komandām, metodisko komisiju vadītājiem u.c., mācoties un īstenojot sadarbības projektu kopā, kā arī izmantojot Lielbritānijas skolu pieredzi un idejas.

Kopumā tiks īstenoti 7 projekti, to skaitā arī mūsu skolas un 54.vidusskolas kopprojekts “Vienā laivā (uz izaugsmi un viens otru papildinot)”.

Pirmajā tikšanās reizē galvenā uzmanība tika pievērsta projekta detalizētākai izstrādei. Galvenās tēmas bija pievērstas sadarbības izpratnes jautājumiem un sadarbības prasmju attīstīšanai starp projekta skolām (Inga Pāvula, projekta satura vadītāja), publicitātes aspektiem (Kristīne Tjarve, British Council pārstāvniecības Latvijā komunikācijas vadītāja) un praktiskai projektu plānošanai un vadīšanai (Signe Neimane, projekta vadītāja), kā arī skolu komandas prezentēja savas vizītkartes, iekļaujot informāciju par abām partnerskolām un cilvēkiem, kuri darbosies projektā, atbildot uz jautājumu – kāpēc mums ir svarīgi piedalīties.

Ieskats skolu komandu ieguvumos:

“Negaidījām, ka mums izdosies tik labi sadarboties ne tikai darba grupā, bet arī ar citiem kolēģiem un projekta vadību”. /Rēzekne/

“Sašaurinājām un konkretizējām mērķi, rezultātus, saplānojām iesaistīto cilvēku skaitu, sākām veidot konkrētu aktivitāšu plānu.” /Rēzekne/

“Ieguvām jaunus draugus. Pilnībā visu pārstrādājām.” /Jūrmala/

“Negaidījām, ka projekts tik ļoti aizraus, jaunas iepazīšanās.” /Rīga.

“Ļoti precīza un plānota darba organizācija. pozitīva sadarbība divu dienu garumā.” /Liepāja/

“Precizējām un īsinājām sava projekta mērķi, konkretizējām projekta rezultātus. Gaidas attaisnojās.” /Rīga/

“”Ieslēdzās” realitātes sajūta – tas jādara būs konkrētiem cilvēkiem, jāatrod tam laiks. “Baigais” menedžments!” /Rīga/

 

Lai mums visiem kopā izdodas!

  

Rakstu sagatavoja Guna Pudule,

izmantojot Ingas Dravenieces, projekta “Darīt kopā” vadītājas asistentes, sagatavotā raksta “British Council un RIIMC kopprojekts skolām “Darīt kopā” uzsāk savu ceļu 2019. gada 13. augustā” informāciju (https://riimc.lv/lv/news/british-council-un-riimc-kopprojekts-skolam-darit-kopa-uzsak-savu-celu-2019-gada-13-augusta/943)

https://www.britishcouncil.lv/

https://www.facebook.com/BritishCouncilLatvia

 

 

 


Vakances