Skolas attīstības prioritātes

Skolas attīstības prioritātes 2018./2019.m.g.- 2020./2021.m.g.

Pamatjoma

2018./2019.m.g.

2019./2020.m.g.

2020./2021.m.g.

Mācību saturs

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura izzināšana, sagatavošanās ieviešanai.

 

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana.

Mācīšana un mācīšanās

Reāla, izmērāma sasniedzamā rezultāta izvirzīšana mācību stundai un jēgpilnas, saturiskas atgriezeniskās saites sniegšana (saņemšana) mācīšanās procesa uzlabošanai.

Domāšanas prasmju veidošana un attīstīšana skolēniem.

Skolēnu sasniegumi

Skolēnu mācību sasniegumu uzlabošana valsts pārbaudes darbos matemātikā (par 0,2 vid.)

Atbalsts skolēniem

  • Uzlabot pieeju karjeras atbalstam skolēniem (ESF projekta “Karjeras atbalsts izglītjamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana).
  • Individuālā atbalsta sniegšana skolēniem, kam ir identificēts risks priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai (ESF projekta “PuMPurs” īstenošana).

Skolas vide

  • Pilnveidot skolēnu sociāli emocionālās prasmes un attīstīt emocionālo inteliģenci, veicinot izpratni par dažādām kultūrām, dažādiem sociālajiem slāņiem (Projektu Erasmus+ īstenošana: “HELTH CREDU”, VISC organizētais “Mācīties būt”).
  • Skolas mācību telpu renovācija (6 kabinetu), pagrabstāva, skolas bibliotēkas, skolas aktu zāles remonts.

Resursi

Finanšu resursu optimizācija mūsdienīgas izglītības vides un mācību līdzekļu nodrošināšanai (Mācību telpu nodrošināšana ar projektoriem, printeru iegāde, kopēšanas ierīces iegāde.)

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Jēgpilnas atgriezeniskās saites sniegšana pedagogiem un līdzdalība profesionālā mērķa izvirzīšanā pedagodu profesionālās kompetences pilnveidei (saturiska, jēgpilna atgriezeniskā saite pēc vērotajām mācību stundām, sarunas ar pedagogu mācību gada noslēgumā).

 


Vakances