Skolas attīstības prioritātes

 

Skolas attīstības prioritātes 2018./2019.m.g.- 2020./2021.m.g.

Pamatjoma

2018./2019.m.g.

2019./2020.m.g.

2020./2021.m.g.

Mācību saturs

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura izzināšana un tā ieviešana.

 

Mācīšana un mācīšanās

Reāla, izmērāma sasniedzamā rezultāta izvirzīšana mācību stundai un jēgpilnas, saturiskas atgriezeniskās saites sniegšana (saņemšana) mācīšanās procesa uzlabošanai.

 

Pašvadības prasmju veidošana un attīstīšana skolēniem.

Skolēnu sasniegumi

 

Skolēnu mācību sasniegumu uzlabošana valsts pārbaudes darbos (par 0,5 vid.)

 

Atbalsts skolēniem

 

 

Individuālā atbalsta sniegšana skolēniem, kam ir identificēts risks priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai (ESF projekta “PuMPurs” īstenošana).

Skolas vide

Pilnveidot skolēnu sociāli emocionālās prasmes un attīstīt emocionālo inteliģenci, veicinot izpratni par dažādām kultūrām, dažādiem sociālajiem slāņiem (Projektu Erasmus+ īstenošana: “HELTH CREDU”, VISC “Mācīties būt”).

 

 

Resursi

 

 

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

 

      Atbalsts pedagogiem profesionālajā izaugsmē: jēgpilnas atgriezeniskās saites sniegšana pedagogiem un līdzdalība profesionālā mērķa izvirzīšanā (saturiska, jēgpilna atgriezeniskā saite pēc vērotajām mācību stundām, sarunas ar pedagogu mācību gada noslēgumā);