Skolas darba plāns 2.semestris

 

Apstiprināts ar direktores rīkojumu Nr. VSIL-19-1-rs (04.01.2019.)

 

IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLAS DARBA PLĀNS

 

2018./2019.m.g.2.sem.

 

 

 

 

 

SKOLAS PRIORITĀTES 2018./2019.m.g.

 

1.      Kompetenču pieejā balstīta mācību satura izzināšana un tā ieviešana.

 

2.     Reāla, izmērāma sasniedzamā rezultāta izvirzīšana mācību stundai un jēgpilnas, saturiskas atgriezeniskās saites sniegšana (saņemšana) mācīšanās procesa uzlabošanai.

 

3.     Pilnveidot skolēnu sociāli emocionālās prasmes un attīstīt emocionālo inteliģenci, veicinot izpratni par dažādām kultūrām, dažādiem sociālajiem slāņiem.

 

 

 

SKOLAS METODISKĀ DARBA PRIORITĀTES 2018./2019.m.g.

 

1.     Laba, efektīva mācību stunda (SR, AS, sadarbība, caurviju prasmes, u.c. kompetenču pieejas aspekti). 

 

2.     Pedagogu sadarbības veicināšana mācību stundas/ mācību procesa efektivizēšanai:

 

·        darbs mācīšanās grupās (SKRAM metode – “stand up” sanāksmes)

 

·        savstarpējā stundu vērošana un atvērto stundu vadīšana, pieredzes apmaiņa mācīšanās grupas ietvaros;

 

·        darbs projektos (Health CREDU, “MĀCĪTIES BŪT!” u.c.).


 

 

 

 

 

 

Janvāris 2019

 

Dienas

 

Nedēļas

Skolas darba pārraudzības/iekšējās kontroles jautājumi

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

1.ned.

 

 

Skolas darba plāna veidošana 2.sem..

Skolas metodiskā darba plānošana 2.em.

Skolas pārbaudes darbu grafika veidošana janvārim. Stundu saraksta koriģēšana.

 

 

02.01.2019.

Administrācijas sanāksme

 

03.01.2019.

Pedagogu kolektīva kursi tikumiskajā audzināšanā.

04.01.2019.

PP tematiskā sēde. Darbs mācīšanās grupās, atskaites.

2. ned.

 

Tematisko plānu saskaņošana 2.sem.

Rīgas pilsētas olimpiāžu norises koordinēšana skolā.

E-klases žurnālu pārbaude.

Skolotāju nodotās dokumentācijas kontrole.

Konsultāciju saraksta koriģēšana.

Skolēnu ievadīšana valsts pārbaudes darbiem VPIS.

07.01.2019.

08.01.2019.

Rīgas pilsētas filozofijas olimpiāde.

 

09.01.2019.

10.01.2019.

11.01.2019.

Skolas jubilejas diena.

Skolas aerobikas konukurss.

Rīgas pilsētas vēstures olimpiāde.

3. ned.

 

Rīgas pilsētas olimpiāžu norises koordinēšana skolā.

Stundu vērošana.6.,7.klasēs.

VPD grafika febr.,martam veidošana.

14.01.2019.

Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.,9.kl.

15.01.2019.

Rīgas pilsētas informatikas (programmēšanas) olimpiāde 8.-12.kl.

16.01.2019.

16.01.-18.01.Erasmus+ projekta “No pieminēšanas /godināšanas līdz Eiropas izveidošanai”plānošanas sapulce Francijā (Gunta, Indra)

17.01.2019.

MP sanāksme par 2.sem.darba plānošanu. 4.kl.”Ceļā uz 5.klasi” (P.D.)

18.01.2019.

Rīgas pilsētas fizikas olimpiāde 9.-12.kl.

4. ned.

 

 

 

 

 

5.ned.

 

Stundu vērošana.9., 10.klasēs.

Stundu vērošana kvalitates pakāpju pieškiršanai.

Skolas pārbaudes darbu grafika veidošana februārim

21.01.2019.

 

 

Rīgas pilsētas latv.val.un lit.olimp 11.,12.kl.

28.01.2019.

22.01.2019.

4.kl.”Ceļā uz 5.klasi” (P.D.)

EP vēlēšanas. Simulāciju spēle vsk.

 

29.01.2019.

23.01.2019.

 

 

VIAA parbaude KI organizēšanā skolā.

Rīgas pilsētas ekonomikas olimpiāde vsk.

30.01.2019.

24.01.2019.

 

 

Aizvietoto stundu apkopošana, rīkojuma sagatavošana

          31.01.2019.

25.01.2019.

Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana 11.klasei

 

 

 

Skolas jubilejas mēnesis

Zinātniski pētnieciskās darbības mēnesis

Rīgas pilsētas olimpiāžu laiks.

 

 

 

 

februāris 2019

 

Dienas

 

Nedēļas

Skolas darba pārraudzības/iekšējās kontroles jautājumi

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

5.ned.

 

Rīgas pilsētas olimpiāžu norises koordinēšana skolā.

 

 

 

 

 

01.02.109.

Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde 9.-12.kl.

6. ned.

 

1.klašu skolēnu brīvlaiks.

Rīgas pilsētas olimpiāžu norises koordinēšana skolā.

 

04.02.2019.

 

05.02.2019.

Rīgas pilsētas ķīmijas olimpiāde 9.-12.kl.

Mācīšanās grupu vadītāju sanāksme.

Olimpiāde latviešu valodā 3.klasēm.

06.02.2019.

Olimpiāde 4.kl. “Tik vai cik?”

07.02.2019.

08.02.2019.

7. ned.

 

Rīgas pilsētas olimpiāžu norises koordinēšana skolā.

Sagatavošanās darbi VPD norisei skolā (skolēnu instruēšana).

11.02.2019.

12.02.2019.

13.02.2019.

Olimpiāde 4.klasēm matemātikā

14.02.2019.

15.02.2019.

Rīgas pilsētas matemātikas olimpiāde 5.-8.kl.

Žetonvakars.

8.ned.

 

18.02.2019.

20.02.2019.

DD latviešu valodā 6.klasei.

Rīgas pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde 9.-12.kl.

21.02.2019.

DD latviešu valodā 3.klasei.

 

22.02.2019.

23.02.2019.

9.ned.

Aizvietoto stundu apkopošana, rīkojuma sagatavošana.

Pedagogu papildus veiktā darba izvērtēšana, piemaksu pieškiršana.

Skolas pārbaudes darbu grafika veidošana martam.

25.02.2019.

26.02.2019.

DD matemātikā 6.klasei.

 

27.02.2019.

DD matemātikā 3.klasei.

 

28.02.2019.

Aizvietoto stundu apkopošana, rīkojuma sagatavošana

 

 

VALSTS PĀRBAUDES DARBU MĒNESIS (3.,6.klasei)

Rīgas pilsētas olimpiāžu laiks.

 

 

 

 

 

MARTS 2019

 

Dienas

 

Nedēļas

Skolas darba pārraudzības/iekšējās kontroles jautājumi

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

Piektdiena

 

 

9.ned.

 

 

 

 

 

 

01.03.2019.

10. ned.

 

Sagatavošanās darbi CE svešvalodā (vadītāju, novērotāju instruktāžas).

04.03.2019.

05.03.2019.

VPD vadītāju, novērotāju instruktāža.

06.03.2019.

Glītrakstīšanas konkurss 1.-2.kl.

07.03.2019.

DD dabaszinībās 6.klasei.

 

08.03.2019.

MP sanāksme

11. ned.

 

1.-11.klašu skolēnu brīvlaiks.

E-klases žurnālu pārbaude.

 

11.03.2019.

 

12.03.2019.

CE angļu valodā

13.03.2019.

CE angļu valodā

14.03.2019.

CE krievu valodā

15.03.2019.

Metodiskā pēcpusdiena

12.ned.

12.klases brīvlaiks

18.03.2019.

19.03.2019.

20.03.2019.

21.03.2019.

Vecāku pēcpusdiena, vecāku individuālās sarunas ar skolotājiem. Matemātikas olimpiāde “Ķengurs” (1.-12.kl.)

22.03.2019.

13. ned

 

25.03.2019.

26.03.2019.

27.03.2019.

28.03.2019.

29.03.2019.

Aizvietoto stundu apkopošana, rīkojuma sagatavošana

 

Pavasara mēnesis

 

 

 


 

 

 

 

APRĪLIS 2019

 

Dienas

 

Nedēļas

Skolas darba pārraudzības/iekšējās kontroles jautājumi

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

14.ned.

 

 

 

01.04.-05.04. Erasmus+ projekta “No pieminēšanas /godināšanas līdz Eiropas izveidošanai” Itālija (Gunta, Indra un skolēni)

01.04.2019.

 

02.04.2019.

03.04.2019.

04.04.2019.

05.04.2019.

15. ned.

 

 

08.04.2019.

09.04.2019.

10.04.2019.

11.04.2019.

DD fizikā 11.klasei.

Erasmus+ projekta komandējums (Kipra, Larnaka)

12.04.2019.

Erasmus+ projekta komandējums (Kipra, Larnaka)

16.ned.

Skolotāju individuālās pārrunas ar administrāciju.

VPD grafika maijam, jūnijam veidošana.

15.04.2019.

Erasmus+ projekta komandējums (Kipra, Larnaka)

16.04.2019.

17.04.2019.

18.04.2019.

19.04.2019.

17.ned.

Skolotāju individuālās pārrunas ar administrāciju

22.04.2019.

23.04.2019.

24.04.2019.

Sagatavošanas grupas noslēguma nodarbība, sporta aktivitātes bērniem ar vecākiem.

25.04.2019.

26.04.2019.

18.ned.

Skolotāju individuālās pārrunas ar administrāciju

29.04.2019.

 

30.04.2019.

Aizvietoto stundu apkopošana, rīkojuma sagatavošana

 

 

 

 

 

lIELDIENU GAIDĪŠANAS LAIKS

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

MAIJS 2019

 

Dienas

 

Nedēļas

Skolas darba pārraudzības/iekšējās kontroles jautājumi

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

18.ned.

 

 

 

Skolotāju individuālās pārrunas ar administrāciju.

 

 

01.05.2019.

02.05.2019.

03.05.2019.

LR Neatkarības atjaunošanas dienas skolas svinīgais pasākums

19. ned.

 

06.05.-10.05. Erasmus+ projekta “No pieminēšanas /godināšanas līdz Eiropas izveidošanai” Itālija (Gunta, Indra un skolēni)

06.05.2019.

07.05.2019.

08.05.2019.

09.05.2019.

Mātes dienas koncerts.

10.05.2019.

20.ned.

Sagatavošanās darbi VPD organizēšanai skolā.

13.05.2019.

14.05.2019.

15.05.2019.

16.05.2019.

PP sēde par 9.,12.kl.

VPD vadītaju, novērotaju instruktāža

17.05.2019.

Pēdējais zvans.

Zvaniņa svētki.

21. ned.

 

 

 

 

 

 

22.ned.

 

E-klases žurnālu pārbaude.

 

20.05.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05.2019.

21.05.2019.

CE latviešu valodā.

 

 

 

 

CE vēsturē

Izliek 2.sem., gada vērtējumus                         28.05.2019.

22.05.2019.

Eksāmens 9.kl. latviešu valodā.

 

 

9.kl.eksāmens svešvalodā.

PP sēdes par 1.-8., 10.,11.kl.

29.05.2019.

23.05.2019.

Eksāmens 9.kl. latviešu valodā.

 

 

 

9.kl.eksāmens svešvalodā.

CE fizikā

30.05.2019.

24.05.2019.

CE matemātikā.

Veterānu sporta spēles.

 

 

 

Liecību diena.

Skolas salidojums.

Aizvietoto stundu apkopošana, rīkojuma sagatavošana

31.05.2019.

 

EIROPAS MĒNESIS. LR NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS DIENAS SVINĪBAS.

EKSKURSIJU MĒNESIS.

EKSĀMENU MĒNESIS.

 

 


 

 

JŪNIJS 2019

 

Dienas

 

Nedēļas

Skolas darba pārraudzības/iekšējās kontroles jautājumi

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

23.ned.

 

 

 

Papildu mācību pasākumi skolēniem ar nepietiekamiem vērtējumiem.

03.06.2019.

Eksāmens informātikā vsk.

04.06.2019.

Eksāmens informātikā vsk.

Eksāmens 9.kl.matemātikā.

05.06.2019.

CE bioloģijā

06.06.2019.

07.06.2019.

CE ķīmijā.

24. ned.

 

Papildu mācību pasākumi skolēniem ar nepietiekamiem vērtējumiem.

10.06.2019.

Eksāmens ģeogrāfijā 12.klasei.

11.06.2019.

Eksāmens vēsturē 9.klasei.

12.06.2019.

Eksāmens ekonomikā 12.klasei.

PP sēde par 9.,12.kl.apbalvojumiem

13.06.2019.

12., 9.klases izlaidumi.

14.06.2019.

25. ned.

 

 

 

 

 

26.ned.

 

Pēcpārbaudījumi skolēniem ar nepietiekamiem vērtējumiem.

17.06.2019.

 

 

 

 

 

 

24.06.2019.

18.06.2019.

 

 

 

 

 

 

25.06.2019.

19.06.2019.

 

 

 

 

 

 

26.06.2019.

20.06.2019.

PP sēde par pēcpārbaudījumiem

 

 

 

 

 

27.06.2019.

21.06.2019.

 

 

 

 

 

 

28.06.2019.

 

EKSĀMENU MĒNESIS

ZIEDU MĒNESIS – IZLAIDUMU LAIKS

 

 

 

 

 

Administrācijas sēdes – katru nedēļu piektdienās, kā arī pēc vajadzības