Skolēnu projekti

 IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA

 Dzirciema ielā 109, Rīgā, LV-1055, tālrunis 67469690, e-pasts icvs@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

29.02.2016.                                                                                                               Nr. VSIL-16-33-rs

 Izglītojamo projektu darbu izstrādes kārtība

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma

 10.pantu un Skolas nolikumu

 

I.                   Vispārīgie jautājumi

 

1.  Noteikumi nosaka Iļģuciema vidusskolas (turpmāk – izglītības iestāde) izglītojamo projektu darbu izstrādes organizāciju, noformēšanu un vērtēšanu (turpmāk – kārtība).

2.  Iļģuciema vidusskolas izstrādātais dokuments ir paredzēts, lai nodrošinātu vienotu pieeju projektu darbu iztrādes organizēšanai.

3.  Projekts ir konkrētā laikā un telpā ar noteiktiem resursiem uz konkrētu rezultātu un mērķi vērsts pasākumu kopums. Projektu darbs ir viena no mācību metodēm, kura veido radošās darbības pieredzi. Tas ir patstāvīgs darbs, kura procesā izglītojamie patstāvīgi izstrādā kādu iepriekš izstrādātu ideju (nodomu, plānu), apgūst kādu tēmu, vāc materiālus un pētījuma rezultātus apkopo noteiktā formā – projekta galaprodukts, no kura ieguvēji var būt skolēni, skolotāji, sabiedrība u.c.

4.  Projekta pamatelementi ir plānošana (70%), realizācija (20%) un novērtēšana (10%). Projekts palīdz sagatavoties patstāvīgai dzīvei, veicina atbildības izkopšanu. Projekta izstrādes laikā izglītojamais aktualizē savu karjeras vadību, lai rastu atbildes uz jautājumiem: vai es protu plānot savu laiku, vai es protu izmantot pieejamos resursus, vai es protu sevi un savu darbu prezentēt.

 

II.   Projektu darbu izstrādes organizācija

 

5. Izglītības iestādes 5.,7.-9.klases izglītojamais katru mācību gadu izstrādā un aizstāv vienu projektu. Projektu darba izstrāde tiek uzsākta decembrī.

6. Projektu darba izstrāde izglītības iestādē tiek organizēta pa mācību priekšmetiem. Izglītojamais var izstrādāt projekta darbu jebkurā mācību priekšmetā, izvēloties tēmu, kas pašam interesē un kuru grib apgūt padziļināti.

7. Izglītojamais pats izvēlas un piesakās pie darba vadītāja (mācību priekšmeta skolotāja), kas ir atbilstošs viņa izvēlētajai tēmai, pētnieciskajām interesēm.

8. Darba vadītājs regulāri seko projektu darbu izstrādei, konsultē izglītojamos.

9. Projektu darba izstrāde izglītības iestādē tiek organizēta atbilstoši novembrī izstrādātajam un metodiskās padomes sanāksmē saskaņotajam ikgadējam projektu darba iztrādes grafikam.

10. Katru mācību gadu decembra 1.nedēļā izglītojamais piesakas pie skolotāja, izvēlas darba tēmu, aizpildot pieteikumu un iesniedzot to klases audzinātājam (1.pielikums). Klases audzinātājs savas klases izglītojamo pieteikumus apkopo (2.pielikums) un iesniedz direktora vietniekam izglītības jomā.

11. Darba vadītājs katru izglītojamo, kurš pieteicies, reģistrē savā pieteikuma veidlapā (3.pielikums), pieteikuma veidlapu nodod direktora vietniekam izglītības jomā.

12. Projekta izstrādāšana un aizstāvēšana notiek mācību priekšmetu ietvaros laika periodā no janvāra līdz martam.

13. Projekta izstrādes laikā izglītojamais veido projekta mapi - aprakstu rokrakstā (titullapa (projekta nosaukums, skolas nosaukums, autors, izstrādes gads un vieta), projekta mērķis (konkrēts, izmērām, sasniedzams, reāls un iekļaujas laikā), projekta produkts (galarezultāts, kas tiek iztrādāts projketa ietvaros), projketa uzdevumi (aktivitātes, kas jāveic, lai sasniegtu izvirzīto mērķi), ieguvumi no projekta īstenošanas (kas būs ieguvēji un ko konkrēti iegūs no projekta produkta), projekta izstrādes plāns (konsultāciju laiki, vienošanās par veicamajiem uzdevumiem un to izpildi u.tml.), komanda (cilvēki, kas tiks iesaistīti projektā un kāds būs viņu pienesums), secinājumi, pašvērtējums (stiprās, vājās puses, ieteikumi), izmantotā literatūra, projekta prezentācijas runa).

14. Uz darba aizstāvēšanu izglītojamais dodas ar individuālo projekta darba vērtēšanas protokolu (4.pielikums), kuru pēc darba aizstāvēšanas izglītojamais iesniedz klases audzinātājai.

15. Klases audzinātāja projekta darba rezultātus ievada e-klasē pie mācību priekšmeta „Projekts”.

 

III. Projektu darba vērtēšana

 

16. Izglītojamais par projekta darba izstrādi saņem vērtējumu.

17. Projketa darbu vērtē 10 ballu skalā.

18. Ja darbs netiek paveikts noteiktajā termiņā, izglītojamais nesaņem vērtējumu, attiecīgi izdarot ierakstu “nv”. Ar Pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu izglītojamam tiek noteikti papildu mācību pasākumi.

19. Darbus vērtē atbilstoši izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem (5.pielikums).

  

V. Noslēguma jautājumi

 

  1. Projektu darbu izstrādes kārtību un tās grozījumus saskaņo Metodiskās padomes sanāksmē un apstiprina direktors.
  2. Grozījumus projektu darbu izstrādes kārtībā var ierosināt veikt Metodisko komisiju vadītāji (pamatojoties uz komisijas ierosinājumu), Metodiskās padomes dalībnieki.

  

 

Direktore                                                                                                         I.Tauriņa

 

Saskaņots

Metodiskās padomes sanāksmē

13.01.2016.

Pielikumi