Skolotāju darbs rudens brīvlaikā

Skolotāju darbs rudens brīvlaikā

No 27.oktobra līdz 31.oktobrim - skolēnu rudens brīvlaiks. Tas ir laiks, kad skolēni atpūšas, bet skolotāji ražīgi strādā, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas dažādos profesionālās pilnveides kursos (piem., mājturības skolotājs Andris Batars piedalījās RIIMC organizētajos kursos "Tehniskās grafikas elementi zēnu mājturības un tehnoloģiju stundās"), semināros, dalās pieredzē gan ar savas skolas skolotājiem, gan citu skolu skolotājiem, piedalās konferencēs un ārpusskolas dažādās  ekspertu darba grupās, risina dažādus ar skolas darbu, mācību darbu saistītus problēmjautājumus, pārrunā, izanalizē paveikto, secina par pilnveidojamo, lai varētu turpināt produktīvi  strādāt skolas izvirzītā mērķa sasniegšanā.

27.10.2014.

Skolotāji pedagoģiskās padomes sēdē strādāja grupās, analizēja dažādus problēmjautājumus – skolēnu neattaisnotie kavējumi, skolotāju produktīvu dežūru veicināšana, skolotāju darbs ar skolas dokumentāciju, tās savlaicīga sakārtošana, nodošana, skolēnu regulāra vērtēšana, atbalsta sniegšana skolēniem, kuriem ir mācību un mācīšanās grūtības, konsultāciju efektivizēšana, starpvērtējumu lietderība - , meklējot labākos risinājumus kvalitatīva rezultāta sasniegšanā.

28.10.2014.

Skolotāji piedalījās seminārā „Mūsdienīga pieeja mācību procesa organizēšanā”,  kuru vadīja  Iespējamās misijas absolventi Oskars Kaulēns un Edgars Bajaruns. O.Kaulēns ir Iļģuciema vidusskolas absolvents un šobrīd vēstures, politikas un kulturoloģijas skolotājs Lietuviešu vidusskolā, bet E.Bajaruns ir sociālo zinību, vēstures un fizikas skolotājs Siguldas vidusskolā. Skolotāji visas dienas garumā pilnveidoja prasmes aktīva mācību procesa organizēšanā skolā, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes un modernās tehnoloģijas, piemēram, darbs ar tekstu mērķtiecīgu skolēnu lasīšanas prasmju, kritiskās domāšanas un viedokļa pamatošanas prasmju attīstīšanai mācību procesā (piemēram, debates, akadēmiskie pretstati u.c.), kā daudzveidīgi radošie darbi. Nodarbību saturs seminārā tika realizēts, izmantojot aktīvās mācīšanās pieeju „mācies darot”, līdz ar to nodarbību saturs tika apgūts, veicot praktiskus uzdevumus. Tas ļāva skolotājiem nostiprināt apgūtās prasmes un ļaus nākotnē sekmīgāk nodot seminārā iegūtās zināšanas skolēniem.

29.10.2014., 30.10.2014.

Skolotāji strādāja savās metodiskajās komisijās, pārrunājot tos jautājumus, kas ir aktuāli radniecīgu mācību priekšmetu specifikai.

Vairāki mūsu skolas skolotāji dalījās savā pieredzē, vadot seminārus citu skolu skolotājiem.

Tā, piemēram, direktores vietniece izglītības jomā Guna Pudule divas dienas  (28.10.2014. un 29.10.2014.) vadīja semināru (12 st.) Jūrmalas skolotājiem par karjeras atbalsta integrēšanu pedagoģiskajā procesā. Semināru organizēja Valsts izglītības un attīstības aģentūra.

Savukārt ķīmijas skolotāja Dace Samete 29.10.2014 piedalījās konference Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils un Preiļu novadu skolu bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību skolotājiem "Mūsdienīga pieeja dabaszinātņu priekšmetu mācīšanā", Jēkabpils Valsts ģimnāzijā.

Skolotāja apmeklēja lekciju "Dabaszinātnes vakar, šodien, rīt" (M.Gorskis) un strādāja pedagogu labās prakses piemēru popularizēšanai konferences darba grupās, kā arī vadīja darba grupu dabaszinību skolotājiem "Interešu izglītības un ārpusstundu nodarbību organizēšanas idejas un pieredze dabaszinībās".

 

Bet krievu valodas skolotāja Lidija Izotova 3 dienas (29., 30., 31.10.) pa 8 stundām (no 9.00 līdz 17.00) strādāja starptautiskajā seminārā, kuru vadīja Eiropas moderno valodu  centra (EMVC) eksperti no Nīderlandes un Ungārijas par 9.klases svešvalodas satura un vērtēšanās līmeņa pielīdzināšanu Moderno valodu Eiropas centra (MVEC) izstrādātām prasībām. Eksperti kopā ar skolotājiem analizēja esošo 9.klases eksāmena saturu ( uz angļu valodas bāzes, bet tas viss attiecas arī uz krievu, vācu, franču), mācījās vērtēt uzdevumus pēc līmeņu prasībām, diskutēja par iespēju pielīdzināt mūsu valsts eksāmena struktūru MVEC prasībām. Darba rezultātus paredzēts apkopot un publicēt VISC izdotā brošūrā līdz šī gada beigām.

Skolotāja saņēma starptautisku sertifikātu 2 valodās (angļu un franču) uz apzeltīta papīra J

Un skolas direktore Iveta Tauriņa 29.10.2014.piedalījās LU PPMF organizētajā konferencē Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība - mūsdienu izglītības aktualitātes”, kur iepazinās ar pētījuma „Pedagoga profesionālo kompetenču pilnveide darbam starpdisciplinārā mācību vidē, lai tuvinātu mācības reālajai dzīvei un paaugstinātu skolēnu uzņēmību” norisi un rezultātiem un iepazinās ar citu, projektā iesaistīto skolu, gūto pieredzi.

Foto attēli no pasākumiem pieejami šeit.

Lai izdodas visiem apgūto īstenot dzīvē!