Vidusskolā

 

 

Esam skola, kas, kopīgi mācoties un viens otram uzticoties, attīsta radošu, kulturālu un atbildīgu personību. 

Mūsu vērtības: atbildība, uzticība, radošums, tradīcijas.

Ja vēlies augt kopā ar mums, nāc un pievienojies!

 

Iļģuciema vidusskola uzņem skolēnus 10.klasē vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (kods 31013011).

 

Skola piedāvā izvēles mācību priekšmetus: politika un tiesības, psiholoģija, programmēšanas pamati

Iespēju fakultatīviapgūt: debates, 3.svešvaloda (spāņu/franču), zinātniski pētnieciskā darba izstrāde.

 

Interešu izglītībātiek piedāvāts piedalīties:

·      teātra pulciņā, 

·      skolas muzejā, 

·      florbolā, 

·      vokālajā ansamblī, 

·      muzikālajā teātrī, 

·      orientēšanās pulciņā, 

·      mūsdienu dejās.

 

Piedalāmies arī dažādos Latvijas mēroga un starptautiskajos projektos:

·     Projekts “Debašu līderu skola “QUO tu domā?””” (iespēja skolēniem apgūt tādas prasmes kā debatēt, argumentēt, kritiski domāt, publiski runāt);

·     EP vēstnieku skola (projekta ietvaros skolā viesojas EP pārstāvji, notiek konkursi, viesošanās Briselē) ;

·     Latvijas simtgades projekts “Latvijas skolas soma” (bezmaksas kultūra pasākumi: teātra, kino apmeklējumi u.c.) ;

·     ESF “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs”

·     Erasmus+ projekts „International village” (iespēja skolēniem iepazīt citu tautu kultūru un uzlabot savas angļu valodas zināšanas, dodoties pieredzes apmaiņas braucienā uz Slovākiju);

·     Erasmus+ projekts “Health CREDU” (sadarbībā ar Lietuvu un Kipru tiek strādāts pie  veselīgas, drošas un pievilcīgas mācību vides veidošanas, kas uzlabotu mācīšanās procesu un sekmētu skolēnu mācību motivāciju;

·     ESF “PuMPuRS. Atbalsts priekšlaicīgai mācību pārtraukšanas samazināšanai”

·     u.c. (sekot info skolas facebook lapā:https://www.facebook.com/ilguciemavidusskolaun skolas mājas lapā: www.icvs.lv)

 

Skolas īpašie piedāvājumi:

·     diferencētas konsultācijas,

·     ar treniņgrafiku saskaņotu individuālu mācību plānu augsta līmeņasportistiem.

 

Skolā aktīvi darbojas skolēnu dome, kas arī iesaistās dažādos projektos.

 

Skolas iepazīšanās  video:https://www.youtube.com/watch?v=xkC4Ti-SflQ&t=6s

 

Prasības:

Skolēni Iļģuciema vidusskolas 10.klasē tiek uzņemti ar apliecībām par pamatizglītību.

         

Pieteikšanās: no 14.06.2019. līdz 21.06.2019. 

Darba laiks dokumentu iesniegšanai: 8.00 - 13.00

 

Piesakoties jāiesniedz:

1) apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

2) direktoram adresēts iesniegums (skolas sagatavota veidlapa).

Tālrunis informācijai: 67469690, 67469190, 25605189.

Mācību plāns: 2019./2020.m.g. 10.klasē:

Mācību priekšmeti

Kopā

10.klase

11.klase

12.klase

Obligātie mācību priekšmeti

 

 

 

 

Latviešu valoda

6

2

2

2

Pirmā svešvaloda

13

4

4

5

Otrā svešvaloda

9

3

3

3

Matemātika

18

6

6

6

Informātika

3

2

1

 

Sports

9

3

3

3

Fizika

10

4

3

3

Ķīmija

6

2

2

2

Bioloģija

6

2

2

2

Latvijas un pasaules vēsture

6

2

2

2

Literatūra

9

3

3

3

Mūzika

2

1

1

 

Obligātie izglītības programmas izvēles mācību priekšmeti

 

34

32

31

Ekonomika

3

1

1

1

Filozofija

3

 

 

3

Ģeogrāfija

3

1

1

1

Izvēles mācību priekšmeti*

 

 

 

 

Programmēšanas pamati

2

 

2

 

Politika un tiesības

2

 

2

 

Psiholoģija

2

 

2

 

Izglītojamā mācību stundu slodze

108

36

36

36

*izvēlas vienu no piedāvātajiem mācību priekšmetiem