Lepojamies ar mūsu absolventu sniegumu centralizētajos eksāmenos

Šī gada pavasarī norisinājās 12. klašu skolēnu eksāmenu sesija. Liels prieks pēc rezultātu saņemšanas secināt, ka mūsu skolēnu rezultāti visos eksāmenos ir augstāki kā Rīgas Kurzemes rajona skolās un valstī kopumā. Liels paldies skolotājiem par ieguldīto darbu un pašiem jauniešiem par neatlaidību, centību un atbildību mācību procesā!

CE rezultāti salīdzinājumā ar Rīgas Kurzemes rajonu un valsti
Dati no: VPIS, 13.07.2022.

Par izglītojamo ēdināšanu

No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”.

No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem ne lielākā apmērā, kā tos nodrošina Pašvaldība.

1. – 4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts un Pašvaldības līdzekļiem.

Paredzēts, ka Pašvaldība pilnībā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.

Papildus informācija:

Maznodrošinātas ģimenes/personas statuss Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss – RD LD (riga.lv)

Trūcīgās personas statuss Trūcīgas mājsaimniecības statuss – RD LD (riga.lv)

Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs – RD LD (riga.lv)

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības

Apstiprinu:

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas vadītāja I.Pūce

_______________________

2022. gada 1.jūnijā

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības
NOMAS OBJEKTA ADRESERīgā, Dzirciema ielā 109
KADASTRA APZĪMĒJUMSIļģuciema vidusskolas ēkā būves kadastra apzīmējums 0100 077 0184 001
IZNOMĀJAMO TELPU PLATĪBAIļģuciema vidusskolas telpas Nr. 110, iznomājamo telpu platība – 24,1 m2.
PIESAISTĪTĀ ZEMESGABLA DOMĀJAMĀ DAĻA UN PLATĪBA PROPORCIONĀLI AIZŅEMTAJAI TELPU PLATĪBAIZemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 077 0184) 241/100234 domājamās daļas proporcionāli iznomātajai Telpu platībai, kas atbilst 49,40 m2 zemes platībai.  
IZMANTOŠANAS VEIDSFrizētavas pakalpojuma sniegšanas vajadzībām.
IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSASaskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “EIROEKSPERTS” 19.05.2022. noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu – Telpu nomas maksa ir  72,14 EUR mēnesī (neieskaitot PVN), zemes nomas maksa 0,69 EUR mēnesī (neieskaitot PVN), izsoles nosacītā kopējā nomas maksa –  72,83 mēnesī (neieskaitot PVN).
IZSOLES SOLIS0,10 EUR/m2
IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ 6 (seši) gadi.  
IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETARakstiska izsole notiks 2022.gada 8.jūnijā, plkst.09.40.
TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAIPieteikumi jāiesniedz, līdz 2022.gada 7.jūnijam plkst. 16:30, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, 2.stāvā.
NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMINav
 
IZNOMĀTĀJSIļģuciema vidusskola, Dzirciema iela 109, Rīga, LV-1055
NOMAS LĪGUMA PROJEKTSAr izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 2.stāvā un Rīgas pilsētas pašvaldības tīmekļvietnē https://www.riga.lv, kā arī Iļģuciema vidusskolā un tīmekļvietnē  http://www.icvs.lv/
OBJEKTA APSKATE  (vieta, laiks)Objektu var apskatīt darbdienās, kontaktpersona: Raimonds Ezerietis, tālrunis 26175209

Mentālās veselības atbalsts pusaudžiem un viņu vecākiem

“Bērnu un pusaudžu resursu centrs” speciālisti apzinās, ka šis laiks daudziem ir neziņas, baiļu un satraukuma pilns. Bieži jauniešiem un viņu vecākiem ir nepieciešams atbalsts. 
Mentālās veselības atbalsta tālrunis ir pieejams katru darba dienu no 12:00-19:00. 

Mentālās veselības atbalsts pusaudžiem un viņu vecākiem

“Rīgas Krēslu fabrika” dāvinājums skolas 50 gadu jubilejā

      Iļģuciema vidusskola 2019. gadā skolas 50 gadu jubilejā no uzņēmuma “Rīgas Krēslu fabrika” saņēma vērtīgu dāvinājumu – jaunas mēbeles skolas bibliotēkai. Iļģuciema vidusskolas saime saka “PALDIES” Iļģuciema vidusskolas 11. izlaiduma (1983.g.) absolventam Aldim Circenim!

      Paldies arī skolas direktorei – Ivetai Tauriņai – par bibliotēkas dizaina noformējuma ideju, tehniskajam personālam par profesionāli veikto remontu un bibliotekārei Ranutai Bierandei par ieguldīto darbu bibliotēkas iekārtošanā.

      Paldies, Marc Arnold, par foto un video reportāžu no bibliotēkas atklāšanas!

“Rīgas Krēslu fabrika” dāvinājums skolas 50. gadu jubilejā
“Rīgas Krēslu fabrika” dāvinājums skolas 50. gadu jubilejā