Skolas iekšējie noteikumi

Grozījumi

IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA

Dzirciema ielā 109, Rīgā, LV-1055, tālrunis 67469690, e-pasts icvs@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

R ī g ā

17.09.2019.                                                                                                                          Nr. 3-nts

Iekšējās kārtības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas

likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu un

 Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu

 Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.5.apakšpunktu

I.       Vispārīgie jautājumi

  1. Iļģuciema vidusskolas (turpmāk – izglītības iestāde) iekšējās kārtības noteikumi ir izdoti, ievērojot Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumus Nr.1338 ”Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” un izglītības iestādes nolikumu (turpmāk – noteikumi).
  2.  Noteikumi attiecīgajā to daļā ir attiecināmi arī uz izglītības iestādes apmeklētājiem, kā arī uz izglītības iestādes administrāciju, pedagogiem un atbalsta personālu (turpmāk – darbinieki). Noteikumi ir izglītības iestādes darba kārtības noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
  3. Noteikumu ievērošana nodrošina izglītojamo drošību un viņu tiesību ievērošanu.
  4.  Noteikumi nosaka:

4.1. izglītojamo uzvedības noteikumus izglītības iestādē, tās teritorijā un izglītības iestādes organizētajos pasākumos;

4.2. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu izglītības iestādē;

4.3. alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu izglītības iestādē un tās teritorijā;

4.4. izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai;

4.5. administrācijas un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo;

4.6. atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu;

4.7. citus jautājumus, kurus izglītības iestāde uzskata par būtiskiem.

5. Izglītojamie un viņu vecāki ar noteikumiem tiek iepazīstināti katra mācību gada sākumā – septembrī vai oktobrī, noteikumu iepazīšana tiek apstiprināta ar parakstu. Izglītojamos, kuri iestājas izglītības iestādē mācību gada laikā, ar noteikumiem iepazīstina iestāšanās brīdī. Izglītojamo iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem reģistrē klases vai grupas žurnālā. Izglītojamais atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu “iepazinos”, norādot datumu un parakstoties.

6. Apmeklētāji noteikumus var izlasīt izglītības iestādes vestibilā uz ziņojuma dēļa. Noteikumi ir publicēti arī izglītības iestādes mājaslapā. Darbinieki ar noteikumiem tiek iepazīstināti, uzsākot darba tiesiskās attiecības izglītības iestādē.

7. Izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki katru gadu septembrī iepazīstas ar izglītības iestādes galvenajām prioritātēm, mērķiem un uzdevumiem, savas kompetences ietvaros atbild par to īstenošanu un izglītības iestādes turpmākās attīstības veicināšanu.

8. Izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu un atskaitīšanu no izglītības iestādes nosaka attiecīgie Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi.

II.       Izglītības procesa organizācija un saistītie noteikumi

9. Mācību gada sākumu, semestrus, brīvlaikus un mācību gada beigas nosaka Ministru kabineta noteikumi par attiecīgā mācību gada sākuma un beigu laiku.

10. Mācības izglītības iestādē notiek piecas dienas nedēļā. Interešu izglītības nodarbības un ārpusstundu pasākumi notiek arī brīvdienās.

11. Mācību procesa stundu un starpbrīža laiku katra mācību gada sākumā nosaka ar direktora rīkojumu.

12. Izglītojamie izglītības iestādē ierodas tā, lai līdz mācību stundu sākumam savlaicīgi sagatavotos stundai.

13. Izglītojamie novieto virsdrēbes garderobē. Atrasties izglītības iestādes telpās virsdrēbēs ir aizliegts.

14. Izglītības iestādes garderobes darba laiku katru mācību gadu nosaka ar direktora rīkojumu.

15. Stundas notiek pēc mācību stundu saraksta, kurā norādīts mācību priekšmets, stundas norises laiks un vieta.

16. Par mācību stundu saraksta izmaiņām tiek paziņots skolas informatīvajos ekrānos, mājaslapā www.icvs.lv. Izglītojamiem ir pienākums iepazīties ar stundu izmaiņām.

17. Mācību stundas 1.-12. klasēs notiek pēc kabinetu sistēmas, proti, mācību stunda notiek konkrēti tam paredzētā mācību kabinetā. Kabinetu sistēmu nodrošina atbildīgais direktora vietnieks.

18.Interešu izglītības, fakultatīvu un pagarināto grupu nodarbības notiek pēc direktora apstiprināta nodarbību saraksta.

19. Izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt konsultācijas visos mācību priekšmetos. Konsultāciju saraksts atrodams informācijas stendā, e-klasē, skolas mājaslapā.

20. Pirmssvētku dienās vai citos objektīvos gadījumos ar direktora rīkojumu var mainīt mācību stundu, konsultāciju, fakultatīvo vai interešu izglītības nodarbību grafikus un norises laiku.

21. Klases pasākumu laiks un saturs tiek saskaņots ar atbildīgo direktora vietnieku. Klases pasākumu laikā par kārtību telpās atbild izglītojamie un klases audzinātājs. Pēc pasākuma klases telpa tiek sakārtota.

22. Starpbrīžos izglītojamajiem aizliegts atrasties klases telpā bez pedagoga uzraudzības.

23. Izglītības iestādē darbojas medicīnas kabinets, un tā darba laiks katra mācību gada sākumā tiek noteikts ar direktora rīkojumu.

24. Izglītības iestādē strādā bibliotēka un lasītava, un tās darba laiks katra mācību gada sākumā tiek noteikts ar direktora rīkojumu.

25. Izglītojamajiem izglītības iestādē ir pieejama ēdnīca. Uz pusdienām izglītojamie dodas noteiktajā laikā kopā ar iepriekšējās mācību stundas (nodarbības) pedagogu vai klases audzinātāju.

26. Izglītības iestādes ēdnīcā 7.–12.klašu izglītojamie veic pašapkalpošanos (saņemot pusdienas, aiznesot lietotos traukus).

27. Lai nodrošinātu izglītojamā likumiskos pienākumus attiecībā uz izglītības ieguvi, kā arī izglītības procesu un iekšējo kārtību, izglītības iestāde ir tiesīga ierobežot izglītojamā tiesības uz iziešanu ārpus mācību iestādes telpām, slēdzot izglītības iestādes ārdurvis (pamatojums: Satversmes 116.pants, Izglītības likuma 54. pants un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 4.nodaļa), izņemot noteikumos noteiktos gadījumos saskaņā ar izglītības iestādes darbinieka atļauju.

28. Izņēmuma gadījumā, tai skaitā slimības dēļ, izglītojamais drīkst atstāt izglītības iestādi pirms mācību stundu beigu laika ar medmāsas un klases audzinātāja vai izglītības iestādes vadības pārstāvja atļauju, par to tiek informēti vecāki (likumiskais pārstāvis).

III.       Izglītojamo tiesības

29. Izglītības iestādes izglītojamajiem ir tiesības iegūt kvalitatīvu pamatizglītību un vidējo izglītību, kā arī piedalīties ārpusstundu aktivitātēs, interešu izglītības programmās un visos citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos.

30. Izglītojamajiem ir tiesības uz netraucētu mācību darbu stundās un izvēlētajās ārpusstundu nodarbībās.

31. Izglītojamie ir tiesīgi izmantot visus izglītības iestādes resursus izglītības iegūšanai, tai skaitā izglītības iestādes telpas, bibliotēku, lasītavu, citas informācijas krātuves un mācību līdzekļus. Mācību gada laikā izglītojamajiem ir tiesības pēc stundām izmantot izglītības iestādes bezmaksas internetu mācību un komunikācijas nolūkos, lai veicinātu integrēšanos elektronisko saziņas līdzekļu vidē.

32. Izglītojamie apmeklē mācību stundas saskaņā ar mācību grafiku. Vienu reizi mēnesī izglītojamie saņem sekmju izrakstu, kuru paraksta klases audzinātājs. Izglītojamais to nodot parakstīt vecākam (likumiskajam pārstāvim). Sekmju izrakstus pēc vecāku lūguma/iesnieguma, kas adresēts klases audzinātājam, var saņemt elektroniskā formātā.

33. Izglītojamie ir tiesīgi pēc izvēles darboties izglītības iestādes interešu izglītības programmās, pulciņos un kolektīvos, mācību priekšmetu fakultatīvajās nodarbībās, kā arī piedalīties citos izglītības iestādes piedāvātajos ārpusstundu pasākumos.

34. Izglītojamajiem ir tiesības nodarboties ar mācību pētniecisko darbu, saņemot nepieciešamās konsultācijas un atbalstu no vadības un pedagogiem pētnieciskā darba gaitā.

35. Izglītojamie ir tiesīgi saņemt izglītības iestādes pedagogu konsultācijas visos mācību priekšmetos.

36. Izglītojamie ir tiesīgi brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par izglītības iestādes darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus, lai pilnveidotu izglītības iestādes dzīvi, apspriest radušās problēmas ar pedagogiem un izglītības iestādes vadību.

37. Izglītojamie drīkst aizstāvēt savas tiesības, izmantojot izglītības iestādes pašpārvaldes institūcijas.

38. Izglītojamie var piedalīties izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, izglītības iestādes padomes un izglītojamo pašpārvaldes darbā atbilstīgi to reglamentiem.

39. Izglītojamie var pārstāvēt izglītības iestādi dažāda mēroga pasākumos, konkursos, olimpiādēs.

40. Izglītojamajiem ir tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos.

41. Izglītojamie ir tiesīgi saņemt bezmaksas profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

42. Nepieciešamības gadījumā izglītojamajiem un pedagogiem ir tiesības vērsties pie izglītības iestādes atbalsta personāla: sociālā pedagoga, izglītības psihologa, logopēda vai speciālā pedagoga.

43. Izglītojamajiem ir tiesības starpbrīžos izmantot izglītības iestādes ēdnīcas un kafejnīcas pakalpojumus, ievērojot kārtību, higiēnas prasības, ēšanas kultūru un saudzīgu attieksmi pret ēdnīcas telpu inventāru.

IV.       Izglītojamo pienākumi

44. Izglītojamo pienākumi ir:

       44.1.mācīties atbilstīgi savām spējām, cenšoties uzlabot savu sniegumu;

       44.2. ievērot iekšējās kārtības noteikumus;

       44.3. ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību, valsts un izglītības iestādes simboliku un atribūtiku;

       44.4.ievērot pārējo izglītojamo tiesības netraucēti iegūt izglītību;

       44.5.būt pieklājīgiem saskarsmē ar citiem izglītojamajiem, darbiniekiem un iestādes apmeklētājiem;

       44.6.izpildīt izglītības iestādes darbinieku likumīgās prasības;

       44.7.nekavējoties informēt izglītības iestādes darbiniekus, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai;

       44.8.saudzīgi izturēties pret izglītības iestādes īpašumu un, ja izglītojamais ar savu rīcību nodarījis materiālos zaudējumus, atlīdzināt tos;

       44.9.ievērot tīrību izglītības iestādē un sanitāri higiēniskās prasības koplietošanas telpās (piemēram, tualetēs, dušās);

       44.10.rūpēties par savu veselību, tai skaitā ievērot personīgo higiēnu;

       44.11. ievērot ugunsdrošības, ceļu satiksmes noteikumus un drošības tehnikas noteikumus mācību priekšmetu kabinetos, sporta nodarbībās un sacensībās, ekskursijās un citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos;

       44.12. par ugunsgrēku vai citu negadījumu nekavējoties ziņot izglītības iestādes darbiniekiem un izpildīt viņu norādījumus;

       44.13. precīzi izpildīt noteiktās prasības ārkārtas situācijās;

       44.14. apmeklēt visas mācību stundu sarakstā paredzētās mācību stundas;

       44.15. nekavējoties ziņot par kavējumu klases audzinātājam; pēc attaisnotas prombūtnes slimības dēļ izglītojamā pienākums ir trīs dienu laikā iesniegt klases audzinātājam dokumentu, kas attaisno kavējumus;

45. Par attaisnotiem mācību stundu kavējumiem tiek atzīti:

            45.1. visi kavējumi, kurus apstiprina ārsta zīme;

            45.2.kavējumi ārkārtēja ģimenes notikuma dēļ, kas apstiprināti ar vecāku rakstisku ziņu  e-klasē vai telefonisku paziņojumu klases audzinātājam;

            45.3.kavējumi, kad izglītojamajiem ir nepieciešams kavēt stundas citu iemeslu dēļ (sporta sacensības, mūzikas skolu koncert u.tml.) un tos ir apstiprinājusi atbilstošā pasākuma iestāde vai ģimenes apstākļi (ceļojums, izbraukums ārpus Latvijas) un tos ir apstiprinājis izglītības iestādes direktors, pamatojoties uz vecāka/izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu. Izglītības iestāde mācību gada laikā attaisno kavētās mācību stundas tikai vienam ģimenes ceļojumam.

46. Ja izglītojamajam ir nepieciešams kavēt stundas dažādu ar slimību nesaistītu iemeslu dēļ (sporta skolu sacensības, mūzikas skolu eksāmeni, ieskaites, koncerti u.tml.), tad izglītojamais 3 dienu laikā pēc pasākuma iesniedz klases audzinātājam atbilstošās skolas (sporta skolas, mūzikas skolas) izziņu par skolēna dalību kādā no pasākumiem. Ja izglītojamais kavē stundas ģimenes izbraukuma ārpus Latvijas dēl, tad 10 dienas pirms izbraukuma vecāki/izglītojamā likumiskais pārstāvis iesniedz direktoram iesniegumu, kurā tiek norādīts kavējuma iemesls un laiks. Vecāki un skolēns uzņemas atbildību par mācību vielas patstāvīgu apguvi.

47. Vecākam ir tiesības attaisnot bērna kavētās mācību stundas 3 dienas semestrī.

48. Ja mācību stundas netiek apmeklētas bez attaisnojoša iemesla, izglītības iestāde piemēro disciplinārsodu. Piemēroto disciplinārsodu tiesiskā būtība ir pielīdzināma konstatētam izglītojamā likumisko pienākumu pārkāpumam, kura sekas tiek noteiktas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi.

49. Ja izglītojamais ir neattaisnoti nokavējis līdz 10 mācību stundām semestrī, klases audzinātājs viņam izsaka aizrādījumu ar ierakstu liecībā.

50. Ja izglītojamais ir neattaisnoti nokavējis no 11 līdz 19 mācību stundām semestrī, klases audzinātājs viņam izsaka rājienu ar ierakstu liecībā. Rājienu var izteikt arī ar direktora rīkojumu.

51. Ja pamatizglītības iestādes izglītojamais ir neattaisnoti nokavējis 20 un vairāk mācību stundas semestrī, mācību iestāde informē par to pašvaldības izglītības pārvaldes iestādi vai izglītības speciālistu.

52. Ja 10.-12.klases izglītojamais ir neattaisnoti nokavējis 20 un vairāk mācību stundas semestrī, pedagoģiskās padomes sēde, pieaicinot izglītojamo un viņa likumisko pārstāvi, lemj par izglītojamā atskaitīšanu no izglītības iestādes. Pedagoģiskās padomes sēdes lēmums stājas spēkā, ja tas tiek apstiprināts ar direktora rīkojumu. Direktora rīkojums par izglītojamā atskaitīšanu ir administratīvais akts, kas tiek pieņemts Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā un tiek paziņots izglītojamajam ierakstītā vēstulē. Kārtību, kādā izglītojamo atskaita no izglītības iestādes,  nosaka attiecīgie Ministru kabineta noteikumi.

53. Klašu audzinātāju ierakstus liecībā apstiprina direktora paraksts liecībā.

V.       Izglītojamo darba organizācija un saistītie noteikumi

54. Izglītojamie izglītības iestādē ierodas tīrā un sakoptā apģērbā, kas atbilst vispārpieņemtajām lietišķā stila normām un nerada apstākļus traumām. Veselības un higiēnas nolūkos ir rekomendēts izmantot maiņas apavus, jo īpaši ņemot vērā laikapstākļus.

55. Izglītojamā apģērbs nedrīkst reklamēt vardarbību, narkotikas, smēķēšanu un alkoholu.

56. Matu sakārtojums atbilst higiēnas prasībām un netraucē mācību procesā.

57. Svētku dienās izglītojamie izglītības iestādē ierodas, ģērbušies svinīgā apģērbā.

58. Izglītojamie ir atbildīgi par savas mācību vietas, izglītības iestādes inventāra un telpu saglabāšanu, tīrību un kārtību. Ja kāds inventāra priekšmets ir nozudis vai sabojāts, izglītojamais nekavējoties par to informē klases audzinātāju, mācību priekšmeta pedagogu vai citu pedagogu. Ja izglītības iestādes inventārs ir sabojāts vai pazudis izglītojamā rīcības rezultātā, izglītojamais personīgi vai ar vecāku palīdzību novērš radītās kaitējuma sekas vai atlīdzina zaudējuma vērtību.

59. Starpbrīdī izglītojamie pārvietojas uz to izglītības iestādes ēkas stāvu un gaiteni, kurā notiks nākamā mācību stunda.

60. Pārvietojoties pa izglītības iestādi, izglītojamajiem ir aizliegts drūzmēties, skriet, grūstīties, īpaši pie logiem un kāpnēm, klaigāt un citādi radīt traucējošus trokšņus, kā arī bez vajadzības uzturēties tualešu telpās.

61. Pēc pedagoga, klases audzinātāja, skolas vadības pārstāvja pieprasījuma izglītojamais uzrāda skolas dienasgrāmatu vai skolēna apliecību, vai skolēna e- karti.

62. Ja izglītojamais pārkāpj izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus, pedagogs, klases audzinātājs vai izglītības iestādes vadības pārstāvis var e-vides portālā ierakstīt piezīmi, kas informē viņa vecākus par radušos situāciju.

63. Izglītojamā pienākums ir savlaicīgi informēt vecākus par ierakstiem e-vides portālā.

64. Izglītojamie apmeklē visas stundas saskaņā ar stundu sarakstu, patstāvīgi sekojot informācijai par izmaiņām stundu sarakstā.

65. 1.-4.klases izglītojamajiem informāciju par stundu saraksta izmaiņām sniedz klases audzinātājs.

66. Stundās izglītojamie apzinīgi strādā un aktīvi piedalās mācību procesā, izpilda pedagoga norādījumus un uzdevumus, netraucē pārējiem izglītojamajiem un pedagogam.

67. Stundā ir aizliegts ēst, košļāt košļājamo gumiju, bez pedagoga atļaujas pārvietoties pa klasi un atstāt to.

68. Uzreiz pēc mācību stundu beigām izglītojamie atstāj izglītības iestādes telpas, izņemot, ja ir paredzētas konsultācijas, nodarbības lasītavā vai datoru kabinetā, nodarbības pagarinātās dienas grupā vai interešu izglītībā, notiek ārpusstundu pasākumi.

69. Izglītojamajiem ir atļauts uzturēties izglītības iestādes telpās pēc mācību stundu beigām, ja gatavojas mācību vai ārpusstundu pasākumiem, tikai pedagoga vai cita pieaugušā uzraudzībā.

70. 4.-12. klases izglītojamajiem ir pienākums iepazīties ar eksāmenu, ieskaišu, diagnosticējošo, pārbaudes un citu darbu laiku un norises kārtību.

71. Lēmumu par izglītojamā pēcpārbaudījumiem un atstāšanu uz otru gadu tajā pašā klasē apstiprina ar izglītības iestādes direktora rīkojumu un līdz mācību gada beigām rakstiski paziņo izglītojamajam un viņa vecākiem (aizbildņiem / likumiskajiem pārstāvjiem ) Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, ievērojot attiecīgus Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā izglītojamie tiek atskaitīti no izglītības iestādes, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi.

VI.       Izglītojamo drošība un tiesību aizsardzība

72. Izglītojamajiem aizliegts izglītības iestādē, izglītības iestādes teritorijā, kā arī izglītības iestādes organizētajos pasākumos smēķēt, ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošas vielas.

73. Izglītojamajiem aizliegts  izglītības iestādē un izglītības iestādes teritorijā ienest un lietot priekšmetus, materiālus, vielas, kas apdraud paša izglītojamā vai citu dzīvību, veselību vai nav nepieciešamas mācību procesā (tai skaitā – gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus, aukstos ieročus). Aizliegts spēlēt kārtis vai citas azartspēles.

74. Mācību procesa laikā (stundās, pasākumos) telefonus, planšetdatorus, viedos pulksteņus un citas mobilās ierīces lietot nedrīkst, izņemot, ja pedagogs to paredzējis izmantot, īstenojot mācību programmu. Pirms stundas izglītojamie savus telefonus var nolikt speciāli tiem paredzētajās telefonu kastēs, un pēc stundas noslēguma telefonus izglītojamie var saņemt atpakaļ. Ja tiek konstatēts, ka izglītojamais nav ievērojis šos nosacījumus, skolotājs ir tiesīgs minētos priekšmetus konfiscēt un nodot tos glabāšanai skolas direktoram seifā. Mācību procesa laikā konfiscēto telefonu vai citus minētos priekšmetus pie skolas administrācijas var saņemt izglītojamā vecāki.

75. Bez skolotāja atļaujas mācību stundā aizliegts lietot atskaņotājus, portatīvos un plaukstdatorus, radio un foto aparātus u. c. līdzīgas ierīces. Nav pieļaujama ierīču izmantošana, kuros iemontētas foto/video iekārtas (tai skaitā mobilie telefoni). Filmēšana un sarunu ierakstīšana skolā ir jāsaskaņo ar skolas administrāciju. Ja tiek konstatēts, ka izglītojamais nav ievērojis šos nosacījumus, skolotājs ir tiesīgs minētos priekšmetus konfiscēt un nodot tos skolas vadībai, kura izlemj, vai tos pēc mācību stundu beigām atdod bērnam vai arī viņa vecākiem.

76. Izglītojamajiem ir aizliegts:

76.1. patvaļīgi atstāt izglītības iestādes telpas vai teritoriju;

76.2. atteikties izpildīt izglītības iestādes darbinieka likumīgās prasības;

76.3. atņemt vai aizņemties svešu mantu, kā arī dot lietošanā citiem savas personiskās mantas;

76.4. spēlēt galda spēles vai citas spēles, lai gūtu materiālu vai cita veida labumu;

76.5. lietot necenzētus vārdus;

76.6. bojāt svešu mantu;

76.7. satikties ar skolai nepiederošām personām, saņemt no tām vai nodot tām dažādus priekšmetus, produktus, vielas;

76.8. bez darbinieka atļaujas izvietot izglītības iestādes telpās pie sienām plakātus, attēlus un fotogrāfijas;

76.9. veikt jebkādas citas darbības, kas var kaitēt pašam un citiem izglītojamajiem, izglītības iestādes darbiniekiem, apmeklētājiem, izglītības iestādes mantiskajām vērtībām un visādi citādi, kas neatbilst Izglītības likumā un citās tiesību normās noteiktajiem uzvedības priekšrakstiem.

77. Izglītojamajam  aizliegts uz skolu ņemt, lietot, glabāt un realizēt vielas, no kurām rodas atkarība, – cigaretes, alkoholu, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, un gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus, aukstos ieročus, petardes. Aizliegts pamudināt tos lietot.

78. Izglītojamo uzvedību sporta zālē nosaka ”Sporta zāles un sporta laukuma iekšējās kārtības noteikumi”, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa, ar kuriem izglītojamos iepazīstina atbilstīgi šo noteikumu 5.punktā noteiktajai kārtībai.

79. Izglītojamajiem aizliegts pieļaut tādu rīcību, kas varētu radīt draudus paša un citu cilvēku veselībai un drošībai. Izglītojamā pienākums ir neiesaistīties apšaubāmās un nepazīstamu cilvēku kompānijās, rīcībā un sarunās.

80. Gadījumos, kas var izraisīt emocionālu un fizisku vardarbību vai citus draudus pašu un citu personu drošībai, izglītojamo pienākums ir nepiekrist draudu izraisītāja rīcībai, nekavējoties saukt palīgā pieaugušos- izglītības iestādes dežurējošos pedagogus vai jebkuru izglītības iestādes darbinieku-, laicīgi lūgt palīdzību vecākiem, klases audzinātājam, izglītības psihologam, sociālajam vai citam pedagogam.

81. Vardarbības novēršanu izglītības iestādē detalizētāk nosaka „Kārtība parIerosinājumi skolas mācību un audzinās rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo”, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa, un ar tiem iepazīstina atbilstīgi šo noteikumu 5.punktā noteiktajai kārtībai.

82. Izglītības iestādes apmeklētāji, tai skaitā izglītojamo vecāki, ierodoties izglītības iestādē, informē izglītības iestādes dežurantu un norāda apmeklējuma mērķi. Vecāki un citi apmeklētāji sagaida izglītojamos un izglītības iestādes darbiniekus 1.stāva vestibilā pie dežuranta, netraucējot mācību procesu vai izglītības iestādes darbu.

83. Izglītojamajiem ir atļauts uzaicināt izglītības iestādes telpās nepiederošās personas, tikai saskaņojot to ar izglītības iestādes vadību.

84. Izglītojamie tiek iepazīstināti ar izglītības iestādes evakuācijas plānu, operatīvo dienestu izsaukšanas iespējām un rīcību ekstremālās situācijās, kā arī ar darba drošības instrukcijām. Izglītojamo iepazīstināšanu ar šiem dokumentiem reģistrē klases vai grupas žurnālā. Izglītojamais atbilstīgi spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu “iepazinos”, norādot datumu un parakstoties. Evakuācijas plānu izvieto izglītības iestādes telpās visiem pieejamā vietā.

85. Ārkārtas situācijās, atskanot trauksmes signālam (10 gari zvani vai mutisks dežurējošā administratora paziņojums par evakuāciju), tiek veikta izglītojamo evakuācija saskaņā ar noteikumiem par rīcību ekstremālās situācijās, izglītojamie izpilda atbildīgā pedagoga norādījumus vai rīkojas atbilstīgi direktora apstiprinātajam izglītības iestādes evakuācijas plānam un kārtībai.

86. Ja tiek konstatēta izglītības iestādes darbinieku maldināšana par ekstremālām situācijām, izglītojamais atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

87. Traumu vai pēkšņu veselības problēmu gadījumos izglītojamie  vēršas pie izglītības iestādes medmāsas.

88. Ja nepieciešama sociālā vai psiholoģiskā palīdzība, izglītojamie vēršas pie klases audzinātāja, atbalsta personāla vai izglītības iestādes vadības.

89. Izglītības iestāde ir tiesīga ierobežot izglītojamā tiesības uz privātīpašuma neaizskaramību gadījumos, ja tas apdraud paša izglītojamā intereses, citu izglītojamo, pedagogu, izglītības iestādes vadības un apmeklētāju tiesības, kā arī izglītības procesu un iekšējo kārtību izglītības iestādē, izglītības iestādes mantu vai kā citādi ir saistīts ar tiesību pārkāpumu (pamatojums: Satversmes 105.pants, Izglītības likums un Bērnu tiesību aizsardzības likums).

90. Izglītības iestādes pienākums ir novērst pārkāpumu vai jebkuru tā rašanās iespējamību, izglītojamajam labprātīgi novēršot to, kā arī lemt par nepieciešamību ziņot pašvaldības pārstāvjiem (bāriņtiesa, policija) un izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem situācijas noregulēšanai, ja pārkāpums (vai pamatotas aizdomas par pārkāpumu) netiek labprātīgi novērsts no izglītojamā puses.

VII. Izglītojamo un viņu vecāku sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

91. Ja izglītojamajam vai viņa vecākiem ir sūdzība, sūdzību var izteikt mutiski un vēlāk to noformulēt rakstiski;  1.-3. klases izglītojamajiem rakstiski sūdzību palīdz formulēt klases audzinātāja.

92. Sūdzību var iesniegt klases audzinātājam, direktora vietniekiem, kā arī lietvedei, kas nodod sūdzības izskatīšanai atbilstoši saturam.

93. Skolā ir pieejama kastīte “Ierosinājumi skolas mācību darba pilnveidošanai un konfliktsituāciju novēršanai” 1.stāva vestibilā pie sociālā pedagoga kabineta. To atver reizi mēnesī skolas administrācijas pārstāvis kopā ar atbalsta personālu.

94. Jautājumi par izglītojamo drošību tiek izskatīti nekavējoties.

95. Sūdzības izskatīšanas kārtība notiek 30 darba dienu laikā, par kuras rezultātu skola informē izglītojamos un viņu vecākus (aizbildņus) rakstiski.

VIII.   Atbildība par noteikumu pārkāpumiem

96. Par noteikumu pārkāpšanu izglītojamajiem ir piemērojami disciplinārsodi. Piemēroto disciplinārsodu tiesiskā būtība ir pielīdzināma konstatētam izglītojamā likumisko pienākumu pārkāpumam, kura sekas tiek noteiktās saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi.

97. Izglītojamajam var tikt piemēroti šādi disciplinārsodi:

97.1. mutiska piezīme;

97.2. rakstiska piezīme e-vides portālā;

97.3. mutisks aizrādījums;

97.4. rakstisks ziņojums vecākiem;

97.5. aizrādījums vai rājiens direktora rīkojumā ar ierakstu liecībā;

97.6. 10.-12.klašu izglītojamo izslēgšana no izglītības iestādes, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, izglītības iestādes nolikumu un šos noteikumus. Pilngadīgu izglītojamo ir tiesības atskaitīt no izglītības iestādes vispārējās pamatizglītības programmas, ja izglītojamais pārtrauc mācības pēc paša vēlēšanās vai ja izglītojamais atkārtoti neievēro Izglītības likumā noteiktos izglītojamā pienākumus.

97.7. Pārkāpuma jautājums tiek nodots izskatīšanai skolas administrācijas vai pedagoģiskās padomes sēdē.

98. Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un alkohola lietošanu, izglītības iestāde ziņo vecākiem un  neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.

99. Gadījumos, kad ir aizdomas par vardarbību, administratīvi vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem, izglītības iestādes vadība nekavējoties par pārkāpumiem ziņo tiesībsargājošām iestādēm.

100. Gadījumos, kad izglītojamā darbība ir radījusi ilgstošu konfliktsituāciju klasē un negatīvi ietekmē klases emocionāli psiholoģisko fonu, vai par īpaši rupjiem pārkāpumiem, kas aizskar citu personu pamattiesības uz dzīvību, veselību, privātuma neaizskaramību u.tml., direktors rīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību par direktora rīcību, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību un dzīvību.

101. Izglītojamais un viņa vecāki atbild par zaudējumu, kas izglītojamā rīcības dēļ nodarīts izglītības iestādei, un apmaksā to.

102. Ja izglītojamais nepilda noteiktos pienākumus:      

102.1. priekšmeta pedagogs veic mutisku aizrādījumu, vada individuālas pārrunas, veic ierakstu e-vides portālā, kā arī var informēt klases audzinātāju un izglītojamā likumisko pārstāvi;

102.2. klases audzinātājs vada individuālas pārrunas, veic ierakstu e-vides portālā, kā arī var informēt izglītojamā likumisko pārstāvi, organizēt klases audzinātāja, atbalsta personāla un vecāku kopīgu saruna ar izglītojamo;

102.3. problēmu pārrunā pedagoģiskās padomes sēdē, sniedzot ieteikumus direktoram tālākai rīcībai;

102.4. direktors rīkojas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbībā ar pašvaldību, bāriņtiesu, bērnu tiesību aizsardzības institūcijām un citām tiesību aizsardzības iestādēm.

IX.   Noslēguma jautājumi

103. Grozījumus un papildinājumus noteikumos var ierosināt Izglītojamo pašpārvalde, Pedagoģiskā padome, Izglītības iestādes padome, direktors un iestādes dibinātājs.

104. Grozījumus un papildinājumus noteikumos apstiprina direktors un saskaņo ar dibinātāju.

 105. Atzīt par spēku zaudējušos izglītības iestādes 2013.gada 30.augusta iekšējos noteikumus Nr.1-9/147 „Iekšējās kārtības noteikumi”.

Direktore                                                                                                                     I.Tauriņa